Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Số hiệu: 59/2010/TT-BNNPTNT
Trích yếu nội dung: Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 19/10/2010
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT5910BNNPTNT.doc    

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ THUỘC QUẢN LÝ CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm;
Căn cứ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES);
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đã được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Hội nghị các nước thành viên CITES lần thứ 15.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN, ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP (để b/c);
- VP quốc hội;
- VP Chính phủ, website Chính phủ; Công báo;
- Các Bộ, Cq ngang Bộ, Cq thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế;
- Viện KSND Tối cao; Toà án ND Tối cao;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh, Tp thực thuộc TW;
- Sở NN & PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Các Cq, đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
- Lưu VP Bộ, Cục LN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH MỤC

 CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ THUỘC QUẢN LÝ CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 59 /2010/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Trong Danh mục này các từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

1. Loài trong các Phụ lục bao gồm:

a) Tên của một loài nhất định; hoặc

b) Toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc chỉ một bộ phận xác định của loài.

2. Phụ lục của CITES bao gồm:

a) Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

b) Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát.

c) Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.

3. Từ viết tắt “spp.” được dùng để chỉ tất cả các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn.

4. Các chỉ dẫn khác đối với đơn vị phân loại sinh học cao hơn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc phân loại. Các tên gọi phổ thông sau tên khoa học của một họ chỉ mang tính chất tham khảo. Các giải thích này nhằm xác định các loài trong một họ có liên quan được quy định trong các Phụ lục của CITES. Trong hầu hết các trường hợp, không phải tất cả loài trong cùng một họ đều được quy định trong các Phụ lục của CITES.

5. Những từ viết tắt sau đây được sử dụng đối với phân loại thực vật dưới loài:

a) “ssp.” được dùng để chỉ phân loài/loài phụ; và

b) “var(s).” được dùng để chỉ đơn vị phân loại dưới loài: thứ

c) “forma” được dùng chỉ phân loại dưới loài/dạng.

6. Không có loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học của thực vật thuộc Phụ lục I được chú giải có liên quan tới loài lai của nó được quy định phù hợp với Điều III của CITES, vì vậy cây lai nhân giống nhân tạo từ một hoặc nhiều loài hoặc loài phụ có thể được buôn bán khi có chứng nhận nhân giống nhân tạo. Hạt giống, phấn hoa, hoa cắt, cây con và mô của các loài lai này được chứa trong bình (in vitro), trong môi trường rắn hoặc lỏng, được vận chuyển trong vật đựng vô trùng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

7. Tên quốc gia trong ngoặc đơn, sau tên của loài thuộc Phụ lục III là tên các quốc gia thành viên CITES đề xuất đưa loài đó vào Phụ lục.

8. Một loài được đưa vào Phụ lục thì tất cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng cũng nằm trong Phụ lục đó, trừ khi có chú giải cụ thể. Dấu (#) đứng trước các số đặt cùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lục II hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của loài thực vật được quy định là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước theo Điều I, Khoản b, Điểm iii.

9. Các chú giải tra cứu được quy định tại phần cuối của Danh mục.

10. Trong Danh mục này, tên gọi chính thức của loài là tên khoa học (Latin). Tên phổ thông tiếng Việt và tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo.

PHẦN A. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATA

I. LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ/ CLASS MAMMALIAS

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

 

ARTIODACTYLA/ BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN

 

Antilocapridae/ Pronghorn/ Họ Linh dương

 

Antilocapra americana/ Mexican pronghorn antelope/ Sơn dương sừng nhánh mexico (chỉ áp dụng đối với quần thể ở Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)

 

 

 

Bovidae/ Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc./ Họ Trâu bò

 

Addax nasomaculatus/ Addax/ Linh dương sừng soắn châu phi

 

 

 

 

Ammotragus lervia/ Barbary sheep/ Cừu Barbary

 

 

 

 

Antilope cervicapra/ Blackbuck antelope/ Sơn dương đen (Nepal)

 

 

Bison bison athabascae/ Wood bison/ Bò bison

 

 

Bos gaurus/ Gaur/ Bò tót (trừ loài Bò tót đã được thuần hóa là Bos frontalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

 

 

Bos mutus/ Wild yak/ Bò ma-tu (trừ loài Bò nhà Bos grunniens không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

 

 

Bos sauveli/ Kouprey/ Bò xám

 

 

 

 

 

Bubalus arnee/ Water buffalo/ Trâu rừng (Nepal) (trừ loài Trâu nhà Bubalus bubalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

Bubalus depressicornis/ Lowland anoa/ Trâu rừng nhỏ

 

 

 

Bubalus mindorensis/ Tamaraw/ Trâu rừng philippines

 

 

 

Bubalus quarlesi/ Mountain anoa/ Trâu núi

 

 

 

 

Budorcas taxicolor/ Takin/ Trâu rừng tây tạng

 

 

Capra falconeri/ Markhor/ Sơn dương núi pakistan

 

 

 

Capricornis milneedwardsii/ Chinese Serow/ Sơn dương trung quốc

 

 

 

Capricornis rubidus/ Red serow/ Sơn dương đỏ

 

 

 

Capricornis sumatraensis/ Mainland serow/ Sơn dương

 

 

 

Capricornis thar/ Himalayan serow/ Sơn dương hi-ma-li-a

 

 

 

 

Cephalophus brookei/ Brooke's duiker

 

 

 

Cephalophus dorsalis/ Bay duiker/ Linh dương nam phi

 

 

Cephalophus jentinki/ Jentink’s duiker/ Linh dương thân bạc

 

 

 

 

Cephalophus ogilbyi/ Ogilby’s duiker/ Linh dương trung phi

 

 

 

Cephalophus silvicultor/ Yellow -backed duiker/ Linh dương lưng vàng

 

 

 

Cephalophus zebra/ Zebra antelope/ Linh dương lưng vằn

 

 

 

Damaliscus pygargus pygargus/ Bontebok/ Trâu cỏ

 

 

Gazella cuvieri/ Mountain gazelle/ Linh dương vằn (Tunisia)

 

 

 

 

 

Gazella dorcas/ Dorcas gazelle/ Linh dương ai cập (Algeria, Tunisia)

 

Gazella leptoceros/ Slender-horned gazelle/ Linh dương vằn sừng nhỏ

 

 

 

Hippotragus niger variani/ Giant sable antelope/ Linh dương đen

 

 

 

 

Kobus leche/ Leche/ Le-che/ Linh dương đồng cỏ

 

 

Naemorhedus baileyi/ Manchurian goral/ Sơn dương mãn châu

 

 

 

Naemorhedus caudatus/ Manchurian goral/ Sơn dương đuôi dài

 

 

 

Naemorhedus goral/ Manchurian goral/ Sơn dương hi-ma-li-a

 

 

 

Naemorhedus griseus/ Chinese goral/ Sơn dương trung quốc

 

 

 

Nanger dama/ Dama gazelle/ Linh dương sa mạc

 

 

 

Oryx dammah/ Scimitar-horned oryx/ Linh dương sừng kiếm

 

 

 

Oryx leucoryx/ Arabian oryx/ Linh duơng sừng dài

 

 

 

 

Ovis ammon/ Argali sheep/ Cừu núi argali (trừ các phụ loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Ovis ammon hodgsonii/ Nyan/ Cừu núi hi-ma-li-a

 

 

 

Ovis ammon nigrimontana/ Karatau argali/ Cừu núi

 

 

 

 

Ovis canadensis/ Bighorn sheep/ Cừu núi bắc mỹ sừng lớn (chỉ áp dụng đối với quần thể của Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục CITES)

 

 

Ovis orientalis ophion/ Cyprian mouflon/ Cừu núi địa trung hải

 

 

 

 

Ovis vignei/ Urial/ Cừu núi ấn độ (trừ các phụ loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Ovis vignei vignei/ Urial/ Cừu núi ấn độ

 

 

 

Pantholops hodgsonii/ Tibetan antelope/ Linh dương tây tạng

 

 

 

 

 Philantomba monticola/ Blue duiker/ Linh dương xanh

 

 

Pseudoryx nghetinhensis/ Saola/ Sao la

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata/ Abruzzi chamois/ Linh dương tai nhọn

 

 

 

 

Saiga borealis/ Pleistocene saiga/ Linh dương saiga

 

 

 

Saiga tatarica/ Saina antelope/ Linh dương đài nguyên

 

 

 

 

Tetracerus quadricornis/ Four -horned antelope/ Linh dương bốn sừng (Nepal)

 

Camelidae/ Guanaco, vicuna/ Họ Lạc đà

 

 

Lama guanicoe/ Guanaco/ Lạc đà nam mỹ

 

 

Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà nam mỹ (trừ các quần thể của Argentina [các quần thể của tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể nuôi nhốt bán hoang dã của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia [toàn bộ quần thể]; Chile [quần thể của khu vực Primera]; và Peru [toàn bộ quần thể]; quy định trong Phụ lục II)

 

 

 

 

Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà nam mỹ (chỉ áp dụng đối với các quần thể của Argentina1 [quần thể của các tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể bán nuôi nhốt của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia2 [toàn bộ quần thể]; Chile3 [quần thể khu vực Primera]; Peru4 [toàn bộ quần thể]; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I)

 

 

Cervidae/ Deer, guemals, muntjacs, pudus/ Họ Hươu nai

 

Axis calamianensis/ Calamian deer/ Nai nhỏ philippines

 

 

 

Axis kuhlii/ Bawean deer/ Nai nhỏ indonexia

 

 

 

Axis porcinus annamiticus/ Ganges hog deer/ Hươu vàng trung bộ

 

 

 

Blastocerus dichotomus/ March deer/ Nai đầm lầy nam mỹ

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus/ Bactrian red deer/ Nai trung á

 

 

 

 

Cervus elaphus barbarus/ Barbary deer/ Nai bắc phi (Algeria, Tunisia)

 

Cervus elaphus hanglu/ Kashmirr stag/ Nai cás-mia

 

 

 

Dama dama mesopotamica/ Persian fallow deer/ Nai ba tư

 

 

 

Hippocamelus spp./ Andean deers/ Nai pê - ru

 

 

 

 

 

Mazama temama cerasina/ Red brocket deer/ Hươu gạc đỏ (Guatemala)

 

Muntiacus crinifrons/ Black muntjac/ Mang đen

 

 

 

Muntiacus vuquangensis/ Giant muntjac/ Mang lớn

 

 

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis/ Guatemalan white-tailed deer/ Nai đuôi trắng trung mỹ (Guatemala)

 

Ozotoceros bezoarticus/ Pampas deer/ Nai cỏ

 

 

 

 

Pudu mephistophiles/ Northern pudu/ Hươu nhỏ nam mỹ

 

 

Pudu puda/ Chilean pudu/ Hươu nhỏ chi lê

 

 

 

Rucervus duvaucelii/ Swamp deer/ Hươu đầm lầy

 

 

 

Rucervus eldii/ Eld’s deer/ Nai cà toong

 

 

 

Hippopotamidae/ Hippopotamuses/ Họ Hà mã

 

 

Hexaprotodon liberiensis/ Pygmy hippopotamus/ Hà mã nhỏ

 

 

 

Hippopotamus amphibius/ Hippopotamus/ Hà mã lớn

 

 

Moschidae/ Musk deer/ Họ Hươu xạ

 

Moschus spp./ Musk deer/ Các loài Hươu xạ thuộc giống Moschus (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bhutan, Afghanistan, Ấn độ, Myanmar, Nepal và Pakistan; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

 

Moschus spp./ Musk deer/ Các loài Hươu xạ thuộc giống Moschus (trừ các quần thể của Afghanistan, Bhutan, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan quy định tại Phụ lục I)

 

 

Suidae/ Babirusa, pygmy hog/ Họ Lợn

 

Babyrousa babyrussa/ Babirusa (Deer hog)/ Lợn rừng malaysia

 

 

 

Babyrousa bolabatuensis/ Golden babirusa/ Lợn hưu lông vàng

 

 

 

Babyrousa celebensis/ Bola Batu babirusa/ Lợn rừng bola

 

 

 

Baburousa togeanensis/ Lợn rừng togean

 

 

 

Sus salvanius/ Pygmy hog/ Lợn rừng nhỏ

 

 

 

Tayassuidae Peccaries/ Họ Lợn rừng nam mỹ

 

 

Tayassuidae spp./ Peccaries/ Các loài Lợn rừng nam mỹ (trừ các loài quy định tại Phụ lục I và quần thể Pecari tajacu của Mexico và Hoa kỳ)

 

 

Catagonus wagneri/ Giant peccary/ Lợn rừng nam mỹ lớn

 

 

 

CARNIVORA/ BỘ ĂN THỊT

 

Ailuridae/ Red panda/ Họ Gấu trúc

 

Ailurus fulgens/ Lesser or red panda/ Gấu trúc nhỏ

 

 

 

Canidae/ Bush dog, foxes, wolves/ Họ Chó

 

 

 

Canis aureus/ Golden jackal/ Chó sói châu á (Ấn Độ)

 

Canis lupus/ Wolf/ Chó sói (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bhutan, Ấn Độ, Nepal và Pakistan; tất cả các quần thể khác thuộc Phụ lục II. Không bao gồm dạng đã được thuần hóa và chó dingo được xác định là Canis lupus familiaris Canis lupus dingo)

 

 

 

 

Canis lupus/ Wolf/ Chó sói (trừ quần thể ở Bhutan, Ấn độ, Nepal và Pakistan quy định tại Phụ lục I. Không bao gồm dạng đã được thuần hóa và Chó dingo được xác định là Canis lupus familiaris Canis lupus dingo)

 

 

 

Cerdocyon thous/ Common zorro/ Cáo ăn cua

 

 

 

Chrysocyon brachyurus/ Maned wolf/ Chó sói đuôi trắng nam mỹ

 

 

 

Cuon alpinus/ Asiatic wild dog/ Sói đỏ

 

 

 

Lycalopex culpaeus/ South American fox/ Lửng cáo nam mỹ

 

 

 

Lycalopex fulvipes/ Darwin’s fox/ Sói nhỏ

 

 

 

Lycalopex griseus/ South American fox/ Cáo nam mỹ

 

 

 

Lycalopex gymnocercus/ Pampas fox/ Cáo pampa

 

 

Speothos venaticus/ Bush dog/ Chó bờm

 

 

 

 

 

Vulpes bengalensis/ Bengal fox/ Cáo ben-ga (Ấn Độ)

 

 

Vulpes cana/ Afghan fox/ Cáo Afgan

 

 

 

 

Vulpes vulpes griffithi/ Red fox/ Cáo đỏ (Ấn Độ)

 

 

 

Vulpes vulpes montana/ Red fox/ Cáo đỏ môn-ta (Ấn Độ)

 

 

 

Vulpes vulpes pusilla/ Little red fox/ Cáo đỏ nhỏ (Ấn Độ)

 

 

Vulpes zerda/ Fennec fox/ Cáo tai to

 

 

Eupleridae/ Fossa, falanouc, Malagasy civet/ Họ Cáo madagasca

 

 

Cryptoprocta ferox/ Fossa/ Cáo fê-rô

 

 

 

Eupleres goudotii/ Slender falanuoc/ Cáo đuôi nhỏ

 

 

 

Fossa fossana/ Fanaloka/ Cáo fa-na

 

 

Felidae/ Cats/ Họ Mèo

 

 

Felidae spp./ Cats/ Các loài Mèo (trừ những loài quy định tại Phụ lục I. Mèo nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

 

Acinonyx jubatus/ Cheetah/ Báo đốm châu phi (hạn ngạch xuất khẩu hàng năm đối với con sống và chiến lợi phẩm săn bắt được quy định như sau: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Việc buôn bán các mẫu vật này phải tuân thủ theo các quy định tại Điều III của CITES)

 

 

 

Caracal caracal/ Caracal/ Linh miêu (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Châu Á; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Catopuma temminckii/ Asiatic golden cat/

Beo lửa

 

 

 

Felis nigripes/ Black-footed cat/ Mèo chân đen

 

 

 

Leopardus geoffroyi/ Geoffroy's cat/ Mèo rừng nam mỹ

 

 

 

Leopardus jacobitus/ Andean mountain cat/ Mèo rừng peru

 

 

 

Leopardus pardalis/ Ocelot/ Báo gầm nam mỹ

 

 

 

Leopardus tigrinus/ Tiger cat/ Mèo đốm nhỏ

 

 

 

Leopardus wiedii/ Margay/ Mèo vằn

 

 

 

Lynx pardinus/ Eurasian Lynx/ Linh miêu

 

 

 

Neofelis nebulosa/ Clouded leopard/ Báo gấm

 

 

 

Panthera leo persica/ Asiatic lion/ Sư tử ấn độ

 

 

 

Panthera onca/ Jagular/ Báo gấm nam mỹ

 

 

 

Panthera pardus/ Leopard/ Báo hoa mai

 

 

 

Panthera tigris/ Tiger/ Hổ

 

 

 

Pardofelis marmorata/ Marbled cat/ Mèo gấm

 

 

 

Prionailurus bengalensis bengalensis/ Leopard cat/ Mèo rừng (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bangladesh, Ấn độ và Thái Lan; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Prionailurus planiceps/ Flat-headed cat/ Mèo đầu dẹp

 

 

 

Prionailurus rubiginosus/ Rusty-spotted cat/ Mèo đốm sẫm (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Ấn Độ; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Puma concolor coryi/ May panther/ Báo đen

 

 

 

Puma concolor costaricensis/ Central American puma/ Báo trung mỹ

 

 

 

Puma concolor couguar/ Eastern panther/ Báo phương đông

 

 

 

Puma yagouaroundi/ Jaguarundi/ Báo xám (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Trung và Bắc Mỹ; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Uncia uncia/ Snow leopard/ Báo tuyết

 

 

 

Herpestidae/ Mongooses/ Họ Cầy lỏn

 

 

 

Herpestes edwardsii/ Indian grey mongoose/ Lỏn ấn độ (Ấn Độ)

 

 

 

Herpestes fuscus/ Indian brown mongoose/ Lỏn nâu (Ấn Độ)

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus/ Gol-spotted mongoose/ Lỏn tranh (Ấn Độ)

 

 

 

Herpestes smithii/ Ruddy mongoose/ Triết nhỏ (Ấn Độ)

 

 

 

Herpestes urva/ Crab-eating mongoose/ Cầy móc cua (Ấn Độ)

 

 

 

Herpestes vitticollis/ Stripe-necked mongoose/ Cầy lỏn vằn (Ấn Độ)

 

Hyaenidae/ Aardwolf/ Họ Linh cẩu

 

 

 

Proteles cristata/ Aardwolf/ Chó sói đất (Botswana)

 

Mephitidae/ Hog-nosed skunk/ Họ Triết bắc mỹ

 

 

Conepatus humboldtii/ Patagonian skunk/ Triết bắc mỹ

 

 

Mustelidae/ Badgers, martens, weasels, etc./ Họ Chồn

 

Lutrinae/ Otters/ Họ phụ Rái cá

 

 

 

 

Lutrinae spp./ Otters/ Các loài Rái cá (trừ những loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Aonyx capensis microdon/ Small-toothed clawless otter/ Rái cá nanh nhỏ (chỉ áp dụng đổi với các quần thể ở Cameroon và Nigeria; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Enhydra lutris nereis/ Southern sea otter/ Rái cá biển

 

 

 

Lontra felina/ Sea cat/ Mèo biển

 

 

 

Lontra longicaudis/ Chiean otter/ Rái cá nam mỹ

 

 

 

Lontra provocax/ Chilean river otter/ Rái cá sông nam mỹ

 

 

 

Lutra lutra/ European otter/ Rái cá thường

 

 

 

Lutra nippon/ Japanese otter/ Rái cá nhật bản

 

 

 

Pteronura brasiliensis/ Giant otter/ Rái cá lớn nam mỹ

 

 

 

Mustelinae/ Grisons, martens, tayra, weasels/ Họ Chồn

 

 

 

Eira barbara/ Tayra/ Chồn mác ba-ra (Honduras)

 

 

 

Galictis vittata/ Grison/ Chồn mác nam mỹ (Costa Rica)

 

 

 

Martes flavigula/ Yellow-throated marten/ Chồn vàng (Ấn Độ)

 

 

 

Martes foina intermedia/ Beech marten/ Chồn đá (Ấn Độ)

 

 

 

Martes gwatkinsii/ Mountain marten/ Chồn núi (Ấn Độ)

 

 

 

Mellivora capensis/ Honey badger/ Chồn bạc má châu phi (Botswana)

 

 

 

Mustela altaica/ Altai weasel/ Chồn si-bê-ri (Ấn Độ)

 

 

 

Mustela erminea ferghanae/ Ermine/ Chồn e-mi (Ấn Độ)

 

 

 

Mustela kathiah/ Yellow-bellied weasel/ Triết bụng vàng (Ấn Độ)

 

Mustela nigripes/ Black-footed ferret/ Linh liêu chân đen

 

 

 

 

 

Mustela sibirica/ Siberian weasel/ Chiết si-bê-ri (Ấn Độ)

 

Odobenidae/ Walrus/ Họ Hải mã

 

 

 

Odobenus rosmarus/ Walrus/ Hải mã (Canada)

 

Otariidae/ Fur seals, sealions/ Họ sư tử biển: Hải cẩu, Sư tử biển

 

 

Arctocephalus spp./ Southern fur seals/ Các loài Hải cẩu (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Arctocephalus townsendi/ Guagelupe fur seal/ Sư tử biển lông rậm

 

 

 

Phocidae/ Seals/ Họ Hải cẩu

 

 

 

 

Mirounga leonina/ Southern elephant seal/ Voi biển lớn

 

 

Monachus spp./ Monks seals/ Các loài Hải cẩu nhỏ

 

 

 

Procyonidae/ Coatis, kinkajou, olingos/ Họ Gấu nam mỹ

 

 

 

Bassaricyon gabbii/ Bushy-tailed olingo/ Gấu đuôi bờm (Costa Rica)

 

 

 

Bassariscus sumichrasti/ Central American ring-tailed cat/ Gấu trung mỹ (Costa Rica)

 

 

 

Nasua narica/ Coatimundi/ Gấu nam mỹ (Honduras)

 

 

 

Nasua nasua solitaria/ Coatimundi/ Gấu co-li-ta (Uruguay)

 

 

 

Potos flavus/ Kinkajou/ Gấu trúc nam mỹ (Honduras)

 

Ursidae/ Bears, giant pandas/ Họ Gấu

 

 

Ursidae spp./ Bears/ Các loài Gấu (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Ailuropoda melanoleuca/ Giant panda/ Gấu trúc

 

 

 

Helarctos malayanus/ Sun bear/ Gấu chó

 

 

 

Melursus ursinus/ Sloth bear/ Gấu lười

 

 

 

Tremarctos ornatus/ Spectacled bear/ Gấu bốn mắt

 

 

 

Ursus arctos/ Brown bear/ Gấu nâu (chỉ quy định đối với những quần thể ở Bhutan, Trung Quốc, Mexico và Mông cổ; các quẩn thể còn lại thuộc Phụ lục II)

 

 

 

Ursus arctos isabellinus/ Himalayan brown bear/ Gấu nâu himalayan

 

 

 

Ursus thibetanus/ Himalayan black bear/ Gấu ngựa

 

 

 

Viverridae/ Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets/ Họ Cầy

 

 

 

Arctictis binturong/ Binturong/ Cầy mực (Ấn Độ)

 

 

 

Civettictis civetta/ African civet/ Cầy giông châu phi (Botswana)

 

 

Cynogale bennettii/ Otter civet/ Cầy rái cá

 

 

 

Hemigalus derbyanus/ Banded palm civet/ Cầy vòi sọc

 

 

 

 

Paguma larvata/ Masked palm civet/ Cầy vòi mốc (Ấn Độ)

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus/ Common palm civet/ Cầy vòi đốm (Ấn Độ)

 

 

 

Paradoxurus jerdoni/ Jerdon’s palm civet/ Cầy vòi Jê-đô-ni (Ấn Độ)

 

 

Prionodon linsang/ Banded linsang/ Cầy gấm sọc

 

 

Prionodon pardicolor/ Spotted linsang/ Cầy gấm

 

 

 

 

 

Viverra civettina/ Large spotted civet/ Cầy giông đốm lớn (Ấn Độ)

 

 

 

Viverra zibetha/ Large Indian civet/ Cầy giông (Ấn Độ)

 

 

 

Viverricula indica/ Small Indian civet/ Cầy hương ấn độ (Ấn Độ)

 

CETACEA/ Dolphins, porpoises, whales/ BỘ CÁ VOI

 

 

CETACEA spp./ Whales/ Các loài Cá voi (trừ những loài quy định tại Phụ lục I. Hạn ngạch xuất khẩu bằng không đối với mẫu vật sống từ Biển Đen thuộc quần thể cá voi Tursiops truncatusa,

được đánh bắt từ tự nhiên và buôn bán vì mục đích thương mại )

 

 

Balaenidae/ Bowhead whale, right whales/ Họ Cá voi đầu bò 

 

Balaena mysticetus/ Bowhead whale/ Cá voi đầu bò

 

 

 

Eubalaena spp./ Right whales/ Các loài cá voi đầu bò euba

 

 

 

Balaenopteridae/ Humpback whale, rorquals/ Họ Cá voi lưng gù

 

Balaenoptera acutorostrata/ Minke whale/ Cá voi sừng tấm (trừ quần thể ở phía tây đảo Greenland nằm tại Phụ lục II)

 

 

 

Balaenoptera bonaerensis/ Minke whale/ Cá voi săn mồi bô-na

 

 

 

Balaenoptera borealis/ Sei whale/ Cá voi sei

 

 

 

Balaenoptera edeni/ Bryde’s whale/ Cá voi đê-ni

 

 

 

Balaenoptera musculus/ Blue whale/ Cá voi xanh

 

 

 

Balaenoptera omurai/ Omura's whale

 

 

 

Balaenoptera physalus/ Fin whale/ Cá voi vây

 

 

 

Megaptera novaeangliae/ Humpback whale/ Cá voi lưng gù

 

 

 

Delphinidae/ Dolphins/ Họ Cá heo mỏ

 

Orcaella brevirostris/ Irrawaddy dolphins/ Cá heo biển đông á

 

 

 

Orcaella heinsohni/ Cá heo vây vểnh châu úc

 

 

 

Sotalia spp./ White dolphins/ Các loài Cá heo trắng

 

 

 

Sousa spp./ Humpback dolphins/ Các loài Cá heo lưng gù

 

 

 

Eschrichtiidae/ Grey whale/ Họ Cá voi xám

 

Eschrichtius robustus/ Grey whale/ Cá voi xám

 

 

 

Iniidae/ River dolphins/ Họ Cá heo nước ngọt

 

Lipotes vexillifer/ Baiji, White flag dolphin/ Cá heo vây trắng

 

 

 

Neobalaenidae/ Pygmy right whale/ Họ Cá voi nhỏ

 

Caperea marginata/ Pygmy right whale/ Cá voi đầu to, biếu

 

 

 

Phocoenidae/ Porpoises/ Họ Cá heo 

 

Neophocaena phocaenoides/ Black finless porpoise/ Cá heo vây đen

 

 

 

Phocoena sinus/ Cochito, Gulf of California habour porpoise/ Cá heo si-nu

 

 

 

Physeteridae/ Sperm whales/ Họ Cá voi nhỏ

 

Physeter macrocephalus/ Sperm whale/ Cá voi nhỏ co-to

 

 

 

Platanistidae/ River dolphins/ Họ Cá heo nước ngọt

 

Platanista spp./ Ganges dolphins/ Các loài Cá heo gangê

 

 

 

Ziphiidae/ Beaked whales, bottle-nosed whales/ Họ Cá voi mỏ

 

Berardius spp./ Giant boote-nosed whales/ Các loài Cá voi mũi tấm

 

 

 

Hyperoodon spp./ Bottle-nosed whales/ Các loài Cá heo mỏ mũi chai

 

 

 

CHIROPTERA/ BATS/ BỘ DƠI

 

Phyllostomidae/ Broad-nosed bat/ Họ Dơi lá mũi

 

 

 

Platyrrhinus lineatus/ White -line bat/ Dơi sọc trắng (Uruguay)

 

Pteropodidae/ Fruit bats, flying foxes/ Họ Dơi ăn quả

 

 

Acerodon spp./ Các loài Dơi quả (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Acerodon jubatus/ Flying Foxes/ Dơi quả a-xe

 

 

 

 

Pteropus spp/ Flying foxes/ Các loài Dơi ngựa (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Pteropus insularis/ Truk flying fox/ Dơi ngựa in-su

 

 

 

Pteropus loochoensis/ Japanese flying fox/ Dơi ngựa nhật bản

 

 

 

Pteropus mariannus/ Manana Flying fox/ Dơi ngựa mana

 

 

 

Pteropus molossinus/ Ponape flying fox/ Dơi ngựa pon

 

 

 

Pteropus pelewensis/ Pelew flying fox/ Dơi ngựa pelu

 

 

 

Pteropus pilosus/ Palau flying fox/ Dơi ngựa palau

 

 

 

Pteropus samoensis/ Samoan flying fox/ Dơi ngựa sa-mô

 

 

 

Pteropus tonganus/ Insular Flying fox / Dơi ngựa tonga

 

 

 

Pteropus ualanus/ Kosrae flying fox/ Dơi ngựa lớn ko-rê

 

 

 

Pteropus yapensis/ Yap flying fox/ Dơi ngựa yap

 

 

 

CINGULATA/ BỘ THÚ CÓ MAI

 

Dasypodidae/Armadillos/ Họ Thú có mai

 

 

 

Cabassous centralis/ (Central American) five-toed armadillo/ Thú có mai năm ngón (Costa Rica)

 

 

 

Cabassous tatouay/ Naked-tailed armadillo/ Thú có mai đuôi trần (Uruguay)

 

 

Chaetophractus nationi/ Andean hairy armadillo/ Thú có mai lông thú (hạn ngạch xuất khẩu hàng năm bằng không. Tất cả các mẫu vật được coi là Phụ lục I, việc buôn bán những mẫu vật đó phải tuân thủ các quy định đối với loài thuộc Phụ lục I)

 

 

Priodontes maximus/ Giant armadillo/ Thú có mai lớn

 

 

 

DASYUROMORPHIA/ BỘ CHUỘT TÚI

 

Dasyuridae/ Dunnarts/ Họ Chuột túi

 

Sminthopsis longicaudata/ Laniger Planigale/ Chuột túi bông

 

 

 

Sminthopsis psammophila/ Long tailed marsupial-mouse, Long-tailed dunnart/ Chuột túi đuôi dài

 

 

 

Thylacinidae/ Tasmanian wolf, thylacine/ Họ Sói túi

 

Thylacinus cynocephalus/ Tasmanian wolf, thylacine/ Chó Sói tasmanian (có khả năng tuyệt chủng)

 

 

 

DIPROTODONTIA/ DIPROTODONT MARSUPIALS/ BỘ HAI RĂNG CỬA

 

Macropodidae/ Kangaroos, wallabies/ Họ Kangaru

 

 

Dendrolagus inustus/ Grizzled tree kangaroo/ Kangaru gai

 

 

 

Dendrolagus ursinus/ Black tree kangaroo/ Kangaru đen

 

 

Lagorchestes hirsutus/ Western hare-wallaby/ Kangaru chân to

 

 

 

Lagostrophus fasciatus/ Banded hare-wallaby/ Kangaru chân to sọc

 

 

 

Onychogalea fraenata/ Bridled nail-tailed wallaby/ Kangaru chân vuốt

 

 

 

Onychogalea lunata/ Crescent Nail tailed wallaby/ Kangaru vuốt bán nguyệt

 

 

 

Phalangeridae/ Cuscuses/ Họ Cáo túi

 

 

Phalanger intercastellanus/ Eastern common cuscus/ Cáo túi đông úc

 

 

 

Phalanger mimicus/ Southern common cuscus/ Cáo túi nam úc

 

 

 

Phalanger orientalis/ Grey cuscus/ Cáo túi xám

 

 

 

Spilocuscus kraemeri/ Admiralty Island cuscus/ Cáo túi đảo

 

 

 

Spilocuscus maculatus/ Spotted cuscus/ Cáo túi đốm

 

 

 

Spilocuscus papuensis/ Waigeou cuscus/ Cáo túi papua

 

 

Potoroidae/ Rat-kangaroos/ Họ Chuột túi

 

Bettongia spp/ Rat-kangaroo/ Chuột túi nhỏ

 

 

 

Caloprymnus campestris/ Chuột túi sa mạc (có khả năng tuyệt chủng)

 

 

 

Vombatidae/ Northern hairy-nosed wombat/ Họ Gấu túi châu úc

 

Lasiorhinus krefftii/ Queenland hairy-nosed wombat/ Gấu túi queenland

 

 

 

LAGOMORPHA/ BỘ THỎ

 

Leporidae/ Hispid hare, volcano rabbit/ Họ Thỏ

 

Caprolagus hispidus/ Hispid (Assam) rabbit/ Thỏ ấn độ

 

 

 

Romerolagus diazi/ Volcano (Mexican) rabbit/ Thỏ núi lửa mexico

 

 

 

MONOTREMATA/ BỘ THÚ HUYỆT

 

Tachyglossidae/ Echidnas, spiny ant-eaters/ Họ Thú mỏ vịt

 

 

Zaglossus spp./ Long-beaked echidna/ Các loài Thú ăn kiến

 

 

PERAMELEMORPHIA/ PARAMELLEMORS/ BỘ CHUỘT LỢN

 

Chaeropodidae/ Pig-footed Bandicoot/ Họ Chuột chân lợn

 

Chaeropus ecaudatu/ Pig-footed Bandicoo/ Chuột chân lợn (có khả năng tuyệt chủng)

 

 

 

Peramelidae/ Bandicoots echymiperas/ Họ Chuột lợn

 

Perameles bougainville/ Western barred-bandicoot or Long-nosed bandicoot/ Chuột chân lợn mũi dài

 

 

 

Thylacomyidae/ Bilbies/ Họ Chuột lợn thỏ

 

Macrotis lagotis/ Rabbit Bandicoot/ Chuột tai thỏ

 

 

 

Macrotis leucura/ Lesser Rabbit Bandicoot/ Chuột tai thỏ nhỏ

 

 

 

PERISSODACTYLA/ BỘ MÓNG GUỐC NGÓN LẺ

 

Equidae/ Horses, wild asses, zebras/ Họ Lừa

 

Equus africanus/ African wild ass/ Lừa hoang châu phi (trừ loài lừa nhà Equus asinus không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

 

 

Equus grevyi/ Grevy’s zebra/ Ngựa vằn grevy

 

 

 

 

Equus hemionus/ Wild ass/ Lừa hoang (trừ các phụ loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Equus hemionus hemionus/ Mongolian wild ass/ Lừa hoang mông cổ

 

 

 

Equus hemionus khur/ Indian wild ass/ Lừa hoang ấn độ

 

 

 

 

Equus kiang/ Kiang/ Lừa kiang

 

 

Equus przewalskii/ Przewalski’s horse/ Ngựa pregoaski

 

 

 

 

Equus zebra hartmannae/ Hartman’s moutain zebra/ Ngựa vằn hoang hartman

 

 

Equus zebra zebra/ Cape moutain zebra/ Ngựa vằn nam phi

 

 

 

Rhinocerotidae/ Rhinoceroses/ Họ Tê giác

 

Rhinocerotidae spp./ Rhinoceroses/ Các loài Tê giác (trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục II)

 

 

 

 

Ceratotherium simum simum/

Southern white rhinoceros/ Tê giác trắng (chỉ áp dụng đối với các quần thể của Nam Phi và Swaziland; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục I. Được phép buôn bán quốc tế mẫu vật sống và các chiến lợi phẩm sau săn bắt đến các địa điểm nhất định theo quy định. Tất cả các mẫu vật khác được coi là mẫu vật của loài thuộc Phụ lục I do vậy việc buôn bán phải tuân thủ theo quy định đối với loài thuộc Phụ lục I)

 

 

Tapiridae Tapirs/ Họ Heo vòi

 

Tapiridae spp./ Tapirs/ Các loài Heo vòi (trừ các loài quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

 

Tapirus terrestris/ Brazillian tapir/ Heo vòi nam mỹ

 

 

PHOLIDOTA/ BỘ TÊ TÊ

 

Manidae/ Pangolins/ Họ Tê tê

 

 

Manis spp./ Pangolins/ Các loài Tê tê (hạn ngạch xuất khẩu bằng không đối với các loài Tê tê Manis crassicaudata, M. culionensis, M. javanicaM. pentadactyla săn bắt từ tự nhiên và buôn bán thương mại)

 

 

PILOSA/ Edentates/ BỘ ĐỘNG VẬT THIẾU RĂNG

 

Bradypodidae/ Three-toed sloth/ Họ Lười

 

 

Bradypus variegatus/ (Bolivian) three-toed sloth/ Lười ba ngón

 

 

Megalonychidae/ Two-toed sloth/ Họ Lười nhỏ

 

 

 

Choloepus hoffmanni/ (Hoofmann’s) two-toed sloth/ Lười hai ngón (Costa Rica)

 

Myrmecophagidae/ American anteaters/ Họ Thú ăn kiến

 

 

Myrmecophaga tridactyla/ Giant anteater/ Thú ăn kiến lớn

 

 

 

 

Tamandua mexicana/ Tamandua/ Thú ăn kiến ta-man (Guatemala)

 

PRIMATES/ APES, MONKEYS/ BỘ LINH TRƯỞNG

 

 

PRIMATES spp./ Các loài Linh trưởng (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Atelidae/ Howler and prehensile-tailed monkeys/ Họ Khỉ rú và Khỉ đuôi

 

Alouatta coibensis/ Manted Howler/ Khỉ rú coiben

 

 

 

Alouatta palliata/ Manted Howler/ Khỉ rú pa-li

 

 

 

Alouatta pigra/ Guatemalan howler/ Khỉ rú trung mỹ

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus/ Black handed spider monkey/ Khỉ nhện tay đen

 

 

 

Ateles geoffroyi panamensis/ Black handed spider monkey/ Khỉ nhện tay đen

 

 

 

Brachyteles arachnoides/ Wooly spider monkey/ Khỉ nhện lông mượt

 

 

 

Brachyteles hypoxanthus/ Northern muriqui/ Khỉ nhện lông mịn miền bắc

 

 

 

Oreonax flavicauda/ Yellow -tailed woolly monkey/ Khỉ nhện đuôi bông

 

 

 

Cebidae/ New World monkeys/ Họ Khỉ mũ

 

Callimico goeldii/ Goeldi Marmoset/ Khỉ sóc goeldi

 

 

 

Callithrix aurita/ White-eared Marmoset/ Khỉ sóc tai trắng

 

 

 

Callithrix flaviceps/ Buff Headed Marmoset/ Khỉ sóc đầu vàng

 

 

 

Leontopithecus spp./ Golden Lion marmoset / Khỉ đuôi sóc sư tử

 

 

 

Saguinus bicolor/ Pied marmoset/ Khỉ sóc nhỏ

 

 

 

Saguinus geoffroyi/ Cotton top tamarin/ Khỉ sóc đầu bông

 

 

 

Saguinus leucopus/ White Footed Marmoset/ Khỉ sóc chân trắng

 

 

 

Saguinus martinsi/ Martins's tamarin/ Khỉ sóc đen

 

 

 

Saguinus oedipus/ Cotton -headed tamarin/ Khỉ sóc đầu trắng

 

 

 

Saimiri oerstedii/ Central American squirrel monkey/ Khỉ sóc trung mỹ

 

 

 

Cercopithecidae/ Old World monkeys/ Họ Khỉ

 

Cercocebus galeritus/ Tana river mangabey/ Khỉ xồm

 

 

 

Cercopithecus diana/ Diana monkey/ Khỉ cổ bạc

 

 

 

Cercopithecus roloway/ Roloway monkey/ Khỉ tây phi

 

 

 

Macaca silenus/ Lion – tailed macaque/ Khỉ đuôi sư tử

 

 

 

Mandrillus leucophaeus/ Drill/ Khỉ mặt chó tây phi

 

 

 

Mandrillus sphinx/ Mandrill/ Khỉ mặt chó

 

 

 

Nasalis larvatus/ Proboscis monkey/ Khỉ mũi dài malaysia

 

 

 

Piliocolobus kirkii/ Zanzibar red colobus/ Khỉ đông phi

 

 

 

Piliocolobus rufomitratus/ Tana river red colobus/ Khỉ đỏ đông phi

 

 

 

Presbytis potenziani/ Mentawi

leaf monkey/ Voọc men-ta

 

 

 

Pygathrix spp./ Snub-nosed monkey/ Các loài chà vá

 

 

 

Rhinopithecus spp./ Các loài Voọc mũi hếch

 

 

 

Semnopithecus ajax/ Kashmir gray langur/ Voọc xám kashmia

 

 

 

Semnopithecus dussumieri/ Southern plains gray langur/ Voọc xám đồng bằng

 

 

 

Semnopithecus entellus/ Grey langur/ Voọc xám

 

 

 

Semnopithecus hector/ Tarai gray langur/ Voọc xám tarai

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos/ Black-footed gray langur/ Voọc xám chân đen

 

 

 

Semnopithecus priam/ Tufted gray langur/ Voọc nâu

 

 

 

Semnopithecus schistaceus/ Nepal gray langur/ Voọc nâu nepal

 

 

 

Simias concolor/ Simakobou/ Voọc sima

 

 

 

Trachypithecus geei/ Golden langur/ Voọc vàng

 

 

 

Trachypithecus pileatus/ Southern caped langur/ Voọc nam á

 

 

 

Trachypithecus shortridgei/ Shortridge's langur/ Voọc sotri

 

 

 

Cheirogaleidae/ Dwarf lemurs/ Họ Khỉ cáo nhỏ

 

Cheirogaleidae spp./ Dwarf and mouse lemur/ nhóm Khỉ cảo nhỏ

 

 

 

Daubentoniidae/ Aye-aye/ Họ Mắt trố

 

Daubentonia madagascariensis/ Aye-aye/ Mắt trố madagasca

 

 

 

Hominidae/ Chimpanzees, gorilla, orang-utan/ Họ người: Tinh tinh, Gorilla, Đười ươi

 

Gorilla beringei/ Eastern gorilla/ Tinh tinh nhỏ

 

 

 

Gorilla gorilla/ Gorilla/ Gorila/ Tinh tinh

 

 

 

Pan spp./ Chimpanzees/ Các loài Tinh tinh

 

 

 

Pongo abelii/ Sumatran orangutan/ Đười ươi

 

 

 

Pongo pygmaeus/ Orang-utan/ Đười ươi nhỏ

 

 

 

Hylobatidae/ Gibbons/ Họ Vượn

 

Hylobatidae spp./ Gibbons/ Các loài thuộc họ Vượn Hylobatidae

 

 

 

Indriidae/ Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs/ Họ Vượn lông mượt

 

Indridae spp./ Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs/ Các loài Vượn lông mượt

 

 

 

Lemuridae/ Large lemurs/ Họ Vượn cáo

 

Lemuridae spp./ Lemur and Gentle lemur/ Các loài Vuợn cáo

 

 

 

Lepilemuridae/ Sportive lemurs/ Họ Vượn cáo nhẩy

 

Lepimuridae spp./ Sportive and weasel lemur/ Các loài Vượn cáo nhẩy

 

 

 

Lorisidae Lorises/ Họ Culi

 

Nycticebus spp./ Các loài Culi

 

 

 

Pithecidae Sakis and uakaris/ Họ Khỉ đầu trọc

 

 Cacajao spp./ Uakaris/ Các loài Khỉ đầu trọc

 

 

 

Chiropotes albinasus/ White-nosed saki/ Khỉ trọc mũi trắng

 

 

 

PROBOSCIDEA/ BỘ CÓ VÒI

 

Elephantidae/ Elephants/ Họ Voi

 

Elephas maximus/ Asian elephant/ Voi châu á

 

 

 

Loxodonta africana/ Africa elephant/ Voi châu phi (trừ các quần thể ở Botswana, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe quy định trong Phụ lục II)

 

 

 

 

Loxodonta africana 5/ Africa elephant/ Voi châu phi (chỉ áp dụng đổi với các quần thể ở Botswana, Nam Phi, NamibiaZimbabwe; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục I)

 

 

RODENTIA/ BỘ GẶM NHẤM

 

Chinchillidae/ Chinchillas/ Họ Chuột đuôi sóc nam mỹ

 

Chinchilla spp./ Chinchillas/ Các loài Chuột đuôi sóc (Sóc nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

 

 

Cuniculidae Paca/ Họ Chuột đuôi sóc trung mỹ

 

 

 

Cuniculus paca/ Lowland paca/ Chuột đuôi sóc trung mỹ (Honduras)

 

Dasyproctidae/ Agouti/ Họ Chuột lang

 

 

 

Dasyprocta punctata/ Common agouti/ Chuột lang (Honduras)

 

Erethizontidae/ New World porcupines/ Họ Nhím nam mỹ

 

 

 

Sphiggurus mexicanus/ Mexican prehensile-tailed porcupine/ Nhím mê-xi-cô (Honduras)

 

 

 

Sphiggurus spinosus/ Praguayan prehensile-tailed porcupine/ Nhím gai (Uruguay)

 

Muridae/ Mice, rats/ Họ Chuột

 

Leporillus conditor/ Sticknest rat/ Chuột đất con-đi

 

 

 

Pseudomys fieldi praeconis/ Shark Bay false mouse/ Chuột giả vịnh con-đi

 

 

 

Xeromys myoides/ False water – rat/ Chuột nước giả

 

 

 

Zyzomys pedunculatus/ Central thick-tailed rat/ Chuột đuôi dày

 

 

 

Sciuridae/ Ground squirrels, tree squirrels/ Họ Sóc đất, họ Sóc cây

 

Cynomys mexicanus/ Mexican squirrel/ Sóc mê-xi-cô

 

 

 

 

 

Marmota caudata/ Long-tailed marmot/ Sóc chồn đuôi dài (Ấn Độ)

 

 

 

Marmota himalayana/ Himalayan marmot/ Sóc chồn hi-ma-li-a (Ấn Độ)

 

 

Ratufa spp./ Giant squirrels/ Sóc lớn

 

 

 

 

Sciurus deppei/ Deppe’s squirrel/ Sóc đê-pe (Costa Rica)

 

SCANDENTIA/ BỘ NHIỀU RĂNG

 

 

SCANDENTIA spp./Tree shrews/ Các loài Đồi

 

 

SIRENIA/ BỘ BÒ BIỂN

 

Dugongidae/ Dugong/ Họ Bò biển

 

Dugong dugon/ Dugong/ Bò biển

 

 

 

Trichechidae/ Manatees/ Họ Lợn biển

 

Trichechus inunguis/ Amazonian (South American) manatee/ Lợn biển amazon

 

 

 

Trichechus manatus/ West Indian (North America) manatee/ Lợn biển ấn độ

 

 

 

 

Trichechus senegalensis/ West African manatee/ Lợn biển tây phi

 

 

II. LỚP CHIM/CLASS AVES

 

ANSERIFORMES/ BỘ NGỖNG

 

Anatidae / Ducks, geese, swans, etc./ Họ Vịt

 

Anas aucklandica/ Auckland island flightless teal/ Mồng két đảo auckland

 

 

 

 

Anas bernieri/ Mồng két madagasca

 

 

Anas chlorotis/ Brown teal/ Két nâu

 

 

 

 

Anas formosa/ Bailkal teal/ Mòng két baican

 

 

Anas laysanensis/ Laysan duck/ Vịt Laysan

 

 

 

Anas nesiotis/ Campell Island teal/ Vịt đảo campel

 

 

 

Asarcornis scutulata/ White-winged wood duck/ Ngan cánh trắng

 

 

 

Branta canadensis leucopareia/ Alcutian (Canada) goose/ Ngỗng canada

 

 

 

 

Branta ruficollis/ Red-breasted goose/ Ngỗng ngực đỏ

 

 

Branta sandvicensis/ Hawaiian goose/ Ngỗng hawai

 

 

 

 

 

Cairina moschata/ Muscovy duck/ Vịt matxcova (Honduras)

 

 

Coscoroba coscoroba/ Coscoroba swan/ Thiên nga coscoroba

 

 

 

Cygnus melanocoryphus/ Black-necked swan/ Thiên nga cổ đen

 

 

 

Dendrocygna arborea/ West Indian Whistling-duck/ Vịt bắc ấn độ

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis/ Black-bellied Tree whistling –duck/ Vịt cây mỏ đen (Honduras)

 

 

 

Dendrocygna bicolor/ Fulvous whiteling-dusk/ Vịt hung (Honduras)

 

 

Oxyura leucocephala/ White -headed duck/ Vịt đầu trắng

 

 

Rhodonessa caryophyllacea/ Pink-headed duck/ Vịt đầu hồng (có khả năng bị tuyệt chủng)

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos/ Comb duck/ Vịt mào

 

 

APODIFORMES/ BỘ YẾN

 

Trochilidae/ Humming birds/ Họ Chim ruồi

 

 

Trochilidae spp./ Các loài Yến (trừ các loài quy định ở Phụ lục I)

 

 

Glaucis dohrnii/ Hook-billed hermit/ Họ Chim đơn mỏ quăm

 

 

 

CHARADRIIFORMES/ BỘ RẼ

 

Burhinidae/ Thick-knee/ Họ Burin

 

 

 

Burhinus bistriatus/ Double-striped thick-knee, Mexican stone curlew/ Rẽ đá mê-xi-cô (Guatemala)

 

Laridae/ Gull/ Họ Mòng bể

 

Larus relictus/ Relict gull/ Mòng bể relic

 

 

 

Scolopacidae/ Curlews, greenshanks/ Họ Rẽ

 

Numenius borealis/ Eskimo curlew/ Rẽ eskimo

 

 

 

Numenius tenuirostris/ Slender-billed curlew/ Rẽ mỏ bé

 

 

 

Tringa guttifer/ Nordmann’s greenshank/ Choắt lớn mỏ vàng

 

 

 

CICONIIFORMES/ BỘ HẠC 

 

Balaenicipitidae/ Shoebill, whale-headed stork/ Họ Cò mỏ dày

 

 

Balaeniceps rex/ Shoebill/ Cò mỏ dày

 

 

Ciconiidae/ Storks/ Họ Hạc

 

Ciconia boyciana/ Japanese white stock/ Hạc nhật bản

 

 

 

 

Ciconia nigra/ Black stock/ Hạc đen

 

 

Jabiru mycteria/ Jabiru/ Cò nhiệt đới

 

 

 

Mycteria cinerea/ Milky Wood stock/ Cò lạo xám

 

 

 

Phoenicopteridae/ Flamingos/ Họ Sếu

 

 

Phoenicopteridae spp./ Flamigoes/ Các loài Sếu

 

 

Threskiornithidae/ Ibises, spoonbills/ Họ Cò quăm

 

 

Eudocimus ruber/ Scarlet ibis/ Cò quăm đỏ

 

 

 

Geronticus calvus/ (Southern) Bald ibis/ Cò quăm đầu trọc (miền Nam)

 

 

Geronticus eremita/ (Northern) bald ibis/ Cò quăm đầu trọc (miền Bắc)

 

 

 

Nipponia nippon/ Japanese crested ibis/ Cò quăm mào nhật bản

 

 

 

 

Platalea leucorodia/ White spoonbill/ Cò quăm mỏ thìa

 

 

COLUMBIFORMES/ BỘ BỒ CÂU

 

Columbidae/ Doves, pigeons/ Họ Bồ câu

 

Caloenas nicobarica/ Nicobar pigeon/ Bồ câu nicoba

 

 

 

Ducula mindorensis/ Mindoro imperial-pigeon/ Bồ câu mindoro

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica/ Bleeding-heart pigeon/ Bồ câu ngực đỏ

 

 

 

Goura spp./ all crowned pigeons/ tất cả Bồ câu vương miện

 

 

 

 

Nesoenas mayeri/ Pink pigeon/ Bồ câu hồng (Mauritius)

 

CORACIIFORMES/ BỘ SẢ

 

Bucerotidae/ Hornbills/ Họ Hồng hoàng

 

 

Aceros spp./ Asian hornbills/ Các loài Niệc (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Aceros nipalensis/ Rufous-necked hornbill/ Niệc cổ hung

 

 

 

 

Anorrhinus spp./ Hornbills/ Chim mỏ sừng

 

 

 

Anthracoceros spp./ Hornbill, Pied hornbill/ Các loài thuộc giống Cao cát

 

 

 

Berenicornis spp./ Hornbill/ Các loài Hồng hoàng

 

 

 

Buceros spp./ Rhinoceros (Giant) hornbill/ Các loài Chim mỏ sừng lớn (trừ các loài quy định trong Phụ lục I)

 

 

Buceros bicornis/ Great Indian hornbill/ Chim hồng hoàng

 

 

 

 

Penelopides spp./ Hornbills/ Các loài chim Hồng hoàng

 

 

Rhinoplax vigil/ Helmeted hornbill/ Hồng hoàng đội mũ

 

 

 

 

Rhyticeros spp./ Các loài thuộc họ Hồng hoàng Rhyticeros (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Rhyticeros subruficollis/ Plain-pouched hornbill/ Hồng hoàng mỏ túi

 

 

 

CUCULIFORMES/ BỘ CU CU

 

Musophagidae/ Turacos/ Họ Turaco

 

 

Tauraco spp./ Turacos/ Các loài Tauraco

 

 

FALCONIFORMES/ Eagles, falcons, hawks, vultures/ BỘ CẮT

 

 

FALCONIFORMES spp./ Các loài thuộc bộ Cắt (trừ những loài quy định tại Phụ lục I và III và các loài thuộc họ Cathartidae)

 

 

Accipitridae/ Hawks, eagles/ Họ Ưng

 

Aquila adalberti/ Adalbert’s (Spannish imperial) eagle/ Đại bàng adalbert

 

 

 

Aquila heliaca/ Imperial eagle/ Đại bàng đầu nâu

 

 

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii/ Hook-billed kite/ Đại bàng mỏ cong

 

 

 

Haliaeetus albicilla/ White-tailed sea eagle/ Đại bàng biển đuôi trắng

 

 

 

Harpia harpyja/ Harpy eagle/ Đại bàng harpy

 

 

 

Pithecophaga jefferyi/ Great Philippines (Monkey-eating) eagle/ Đại bàng lớn philippines (ăn khỉ)

 

 

 

Cathartidae/ New World vultures/ Họ Kền kền

 

Gymnogyps californianus/ California condor/ Kền kền california khoang cổ

 

 

 

 

 

Sarcoramphus papa/ Ling vulture/ Kền kền tuyết (Honduras)

 

Vultur gryphus/ Andean condor/ Kền kền andean

 

 

 

Falconidae/ Falcons/ Họ Cắt

 

Falco araeus/ Seychelles kestrel/ Cắt seychelle

 

 

 

Falco jugger/ Laggar falco/ Cắt ấn độ

 

 

 

Falco newtoni/ Madagasca Kestrel/ Cắt madagasca (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Seychelles)

 

 

 

Falco pelegrinoides/ Barbaby falcon/ Cắt barbaby

 

 

 

Falco peregrinus/ Pergrine falcon/ Cắt lớn

 

 

 

Falco punctatus/ Mauritius Kestrel/ Cắt maurit

 

 

 

Falco rusticolus/ Gysfalcon/ Cắt gys

 

 

 

GALLIFORMES/ BỘ GÀ 

 

Cracidae/ Chachalacas, currassows, guans/ Họ Gà

 

 

 

Crax alberti/ Blue-knobbed (Albert’s) Curassow/ Gà bướu xanh (Colombia)

 

Crax blumenbachii/ Red-billed curassow/ Gà mỏ đỏ

 

 

 

 

 

Crax daubentoni/ Yellow-knobbed curassow/ Gà bướu vàng (Colombia)

 

 

 

Crax globulosa/ Wattled curassow/ Gà tây (Colombia)

 

 

 

Crax rubra/ Great curassow/ Gà lớn (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras)

 

Mitu mitu/ Alagoas curassow/ Gà mitu

 

 

 

Oreophasis derbianus/ Horned guan/ Gà mào sừng

 

 

 

 

 

Ortalis vetula/ Plain (Easterm) chachalaca/ Gà ortalis (Guatemala, Honduras)

 

 

 

Pauxi pauxi/ Helmeted (Galeated) Curassow / Gà mào (Colombia)

 

Penelope albipennis/ White-winged Guan/ Gà cánh trắng guan

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens/ Crested Guan/ Gà mào guan (Honduras)

 

 

 

Penelopina nigra/ Highland (Little) Guan / Gà nhỏ vùng cao nguyên (Guatemala)

 

Pipile jacutinga/ Black-fronted piping guan/ Gà lưng đen guan

 

 

 

Pipile pipile/ Trinidad (White headed) piping guan/ Gà đầu trắng guan

 

 

 

Megapodiidae/ Megapodes/ scrubfowl/ Họ Gà maleo

 

Macrocephalon maleo/ Maleo megapode/ Gà maleo

 

 

 

Phasianidae/ Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans/ Họ Trĩ

 

 

Argusianus argus/ Great argus pheasant/ Gà lôi lớn agut

 

 

Catreus wallichii/ Cheer pheasant/ Gà lôi wali

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi/ Masked Bobwhite/ Gà đuôi trắng

 

 

 

Crossoptilon crossoptilon/ White-eared (Tibetan) phesant/ Gà lôi tai trắng

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum/ Brown eared-pheasant/ Gà lôi tai nâu

 

 

 

 

Gallus sonneratii/ Sonnerat’s (Grey) jungle fowl/ Gà rừng sonnerat

 

 

 

Ithaginis cruentus/ Blood pheasant/ Gà lôi cruen

 

 

Lophophorus impejanus/ Himalayan (Impeyan) Monal/ Gà lôi himalayan

 

 

 

Lophophorus lhuysii/ Chinese monal/ Gà lôi trung quốc

 

 

 

Lophophorus sclateri/ Selater’s (Crestless) monal/ Gà lôi không mào

 

 

 

Lophura edwardsi/ Edward’s pheasant/ Gà lôi lam mào trắng

 

 

 

Lophura imperialis/ Imperial pheasant/ Gà lôi lam mào đen

 

 

 

Lophura swinhoii/ Swinhoe’s pheasant/ Gà lôi swinhoe

 

 

 

 

 

Meleagris ocellata/ Ocelated turkey/ Gà mắt đơn (Guatemala)

 

 

Pavo muticus/ Green peafowl/ Công

 

 

 

Polyplectron bicalcaratum/ Common (Grey) peacock – pheasant/ Gà tiền mặt vàng

 

 

 

Polyplectron germaini/ Germain’s peacock pheasant/ Gà tiền mặt đỏ

 

 

 

Polyplectron malacense/ Malawan peacock-pheasant/ Gà tiền malawan

 

 

Polyplectron napoleonis/ Palawan peacock-pheasant/ Gà tiền napoleon

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri/ Bornean (Schleiermacher’s) peacock-pheasant/ Gà tiền bornean

 

 

Rheinardia ocellata/ Rheinard’s crested argus pheasant/ Trĩ sao

 

 

 

Syrmaticus ellioti/ Elliot’s pheasant/ Gà lôi elliot

 

 

 

Syrmaticus humiae/ Hume’s pheasant, Gà lôi hume

 

 

 

Syrmaticus mikado/ Mikado pheasant/ Gà lôi mikado

 

 

 

Tetraogallus caspius/ Caspian snowcock/ Gà lôi caspi

 

 

 

Tetraogallus tibetanus/ Tibetan snowcock/ Gà lôi tây tạng

 

 

 

Tragopan blythii/ Blyth’s Tragopan/ Gà lôi blyth

 

 

 

Tragopan caboti/ Cabot’s Tragopan/ Gà lôi calot

 

 

 

Tragopan melanocephalus/ Western tragopan/ Gà lôi tây á

 

 

 

 

 

Tragopan satyra/ Satyr tragopan/ Gà lôi saty (Nepal)

 

Tympanuchus cupido attwateri/ Attwaer’s greater prairie chicken/ Gà lớn attwae

 

 

 

GRUIFORMES/ BỘ SẾU

 

Gruidae/ Cranes/ Họ Cun cút

 

 

Gruidae spp./ Cranes/ Các loài Sếu (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Grus americana/ Whooping crane/ Sếu mỹ

 

 

 

Grus canadensis nesiotes/ Cuba sandhill crane/ Sếu đồi cát cuba

 

 

 

Grus canadensis pulla/ Missisippi sandhill crane/ Sếu đồi cát missisippi

 

 

 

Grus japonensis/ Red-crowned (Japanese) crane/ Sếu đầu đỏ nhật bản

 

 

 

Grus leucogeranus/ Siberian white crane/ Sếu trắng siberi

 

 

 

Grus monacha/ Hooded crane/ Sếu mào

 

 

 

Grus nigricollis/ Black-necked crane/ Sếu xám

 

 

 

Grus vipio/ White-naped crane/ Sếu gáy trắng

 

 

 

Otididae/ Bustards/ Họ Ô tác

 

 

Otididae spp./ Bustards/ Các loài Ô tác (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

 

Ardeotis nigriceps/ Great indian bustard/ Ô tác lớn ấn độ

 

 

 

Chlamydotis macqueenii/ MacQueen bustard/ Ô tác mác-quin

 

 

 

Chlamydotis undulata/ Houbara bustard/ Ô tác houbara

 

 

 

Houbaropsis bengalensis/ Bengal florican (bustard)/ Ô tác bengal

 

 

 

Rallidae/ Rail/ Họ Gà nước

 

Gallirallus sylvestris/ Lord howe island (wood) rail/ Gà nước island

 

 

 

Rhynochetidae/ Kagu/ Họ Gà kagu

 

Rhynochetos jubatus/ Kagu/ Gà kagu

 

 

 

PASSERIFORMES/ BỘ SẺ 

 

Atrichornithidae/ Scrub-bird/ Họ Chim bụi

 

Atrichornis clamosus/ Noisy scrub-bird/ Chim bụi clamosu

 

 

 

Cotingidae/ Cotingas/ Họ Cotingas

 

 

 

 

 

 Cephalopterus ornatus/

Amazonian ornate umbrellabird/ Chim amazon, Chim yếm hoa (Colombia)

 

 

 

Cephalopterus penduliger/ Long-wattled umbrella bird / Chim yếm dài (Colombia)

 

Cotinga maculata/ Banded (Spotted) Cotinga/ Chim cotinga đốm

 

 

 

 

Rupicola spp./ Coks-of-the-rock/ nhóm loài Chim guianan

 

 

Xipholena atropurpurea/ White-winged cotinga/ Chim cotinga cánh trắng

 

 

 

Emberizidae/ Cardinals, tanagers/ Họ Chim giáo chủ

 

 

Gubernatrix cristata/ Yellow cardinal/ Sẻ vàng

 

 

 

Paroaria capitata/ Yellow-billed cardinal/ Sẻ mỏ vàng

 

 

 

Paroaria coronata/ Red-crested cardinal/ Sẻ mào đỏ

 

 

 

Tangara fastuosa/ Seven-coloured tanager/ Sẻ bảy màu

 

 

Estrildidae/ Mannikins, waxbills/ Họ Chim di

 

 

Amandava formosa/ Green avadavat/ Chim di xanh munia

 

 

 

Lonchura oryzivora/ Java sparrow/ Chim sẻ java

 

 

 

Poephila cincta cincta/ Black-throated finch/ Chim sẻ họng đen

 

 

Fringillidae/ Finches/ Họ Sẻ đồng

 

Carduelis cucullata/ Red siskin/ Chim sẻ vàng đỏ

 

 

 

 

Carduelis yarrellii/ Yellow-faced siskin/ Chim sẻ mặt vàng

 

 

Hirundinidae/ Martin/ Họ Nhạn

 

Pseudochelidon sirintarae/ White-eyed river martin/ Nhạn sông mắt trắng

 

 

 

Icteridae/ Blackbird/ Họ Chim két

 

Xanthopsar flavus/ Saffron-cowled blackbird/ Chim két đầu vàng

 

 

 

Meliphagidae/ Honeyeater/ Họ Chim hút mật

 

Lichenostomus melanops cassidix/ Yellow-tuffed honeyeater/ Chim hút mật ức vàng

 

 

 

Muscicapidae/ Old World flycatchers/ Họ Đớp ruồi

 

 

 

Acrocephalus rodericanus/ Rodriguez brush warbler/ Chích bụi rodrigê (Mauritius)

 

 

Cyornis ruckii/ Rueck’s blue-flycatcher/ Chích bắt ruồi rueck

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis/ Western rufous bristlebird/ Chích lông cứng nâu đỏ (có khả năng bị tuyệt chủng)

 

 

 

Dasyornis longirostris/ Western bristlebird/ Chích lông cứng

 

 

 

 

Garrulax canorus/ Hwamei/ Hoạ mi

 

 

 

Garrulax taewanus/ Taiwan Hwamei/ Họa mi đài loan

 

 

 

Leiothrix argentauris/ Silver - eared mesia/ Kim oanh tai bạc

 

 

 

Leiothrix lutea/ Red-billed leiothrix/ Kim oanh mỏ đỏ

 

 

 

Liocichla omeiensis/ Omei shan (mount omei) Liocichla/ Chim omei shan

 

 

Picathartes gymnocephalus/ White -necked rockfowl/ Bồ câu núi cổ trắng

 

 

 

Picathartes oreas/ Grey-necked rockfowl/ Bồ câu núi cổ xám

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis/ Mascarene paradie flycatcher/ Chim thiên đường mat-ca-re-ne (Mauritius)

 

Paradisaeidae/ Birds of paradise/ Họ Chim thiên đường

 

 

Paradisaeidae spp./ Birds of paradise/ Các loài Chim thiên đường

 

 

Pittidae Pittas/ Họ Đuôi cụt

 

 

Pitta guajana/ Blue-tailed (banded) pitta/ Đuôi cụt đít xanh

 

 

Pitta gurneyi/