Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Công văn số 6499/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn về kế hoạch và nội dung chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
Số hiệu: 6499/TCHQ-VNACCS
Trích yếu nội dung: Công văn số 6499/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn về kế hoạch và nội dung chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Hệ thống VNACCS/VCIS
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 01/11/2013
Ngày hiệu lực: 01/11/2013
Từ khoá: 6499/TCHQ-VNACCS, chạy thử, VNACCS, VCIS
Tải tệp nội dung toàn văn:
Phu luc 01 - Kich ban chay thu.xls    
6499TCHQ-VNACCS.doc    
Phu luc 02 - Mau Bao cao.doc    
Untitled 2

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6499/TCHQ-VNACCS

V/v Hướng dẫn về kế hoạch và nội dung chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện công văn số 6277/TCHQ-VNACCS ngày 25/10/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chi tiết về kế hoạch, nội dung, cơ chế phối hợp chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS như sau:

I. CÁC CÔNG VIỆC TRONG GIAI ĐOẠN CHẠY THỬ

1. Kiểm tra kết nối

a. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra hiệu lực của tài khoản người sử dụng đã được cấp để truy cập vào phần mềm đầu cuối hải quan;

- Kiểm tra, xác nhận được kết nối phần mềm đầu cuối hải quan thành công với máy chủ VNACCS/VCIS;

- Kiểm tra, xác nhận được kết nối của các chức năng, nghiệp vụ với máy chủ VNACCS/VCIS;

- Tất cả người sử dụng đã được cấp tài khoản truy cập đều phải thực hiện các nội dung này.

b. Các công việc cần thực hiện

Cán bộ, công chức thực hiện các công việc theo trình tự sau đây:

- Sử dụng tài khoản đã được cấp (User ID, mật khẩu) để truy cập vào phần mềm đầu cuối hải quan;

- Sử dụng nghiệp vụ Xác nhận kết nối của máy trạm với hệ thống (TCC) để kết nối tới hệ thống VNACCS/VCIS;

- Sử dụng dữ liệu giả lập để gọi ra các chức năng nghiệp vụ (ví dụ : IDA, EDA,…) để kiểm tra, xác nhận các chức năng nghiệp vụ này được kết nối thành công tới máy chủ hệ thống.

c. Thời gian thực hiện: Từ 11/11/2013 đến khi các công việc trên hoàn thành.

d. Đối tượng thực hiện: Tất cả những người sử dụng hệ thống thuộc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Thực hiện khai báo hải quan

a. Mục đích, yêu cầu

- Giúp cho cán bộ công chức hải quan, đặc biệt là các công chức thuộc dây chuyền thông quan hàng hóa hiểu được quy trình, nội dung, các chỉ tiêu thông tin và phương thức doanh nghiệp sử dụng để khai báo hải quan;

- Lựa chọn đa dạng các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện việc khai báo.

b. Các công việc cần thực hiện

- Tại mỗi Chi cục Hải quan, cài đặt phần mềm khai báo hải quan vào ít nhất 01 máy trạm có kết nối Internet. Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS đã liên hệ một số công ty cung cấp phần mềm đầu cuối khai báo hải quan như Công ty TNHH dịch vụ e-Customs FCS, Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn,… Các Công ty sẵn sàng phối hợp với các Cục Hải quan và cài đặt miễn phí phần mềm khai báo để phục vụ mục đích sử dụng trong giai đoạn chạy thử. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên hệ với các Công ty trên để thực hiện;

- Phân công cán bộ, công chức sử dụng phần mềm này để khai báo hải quan trong vai các doanh nghiệp. Ban Triển khai Dự án sẽ cung cấp các tài khoản truy cập (User ID, mật khẩu) và chữ ký số để thực hiện khai báo;

- Kịch bản khai báo xem tại Phụ lục số 01 kèm theo công văn;

- Dữ liệu được sử dụng là dữ liệu giả lập hoặc dữ liệu của các bộ hồ sơ hải quan trong quá khứ.

c. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2013.

d. Đối tượng thực hiện:

Công chức thực hiện nghiệp vụ thông quan hàng hóa; nhóm chuyên gia thuộc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; công chức chuyên trách về CNTT.

3. Thực hành các thao tác xử lý nghiệp vụ trên hệ thống

a. Mục đích, yêu cầu

- Công chức hải quan đặc biệt những người trong dây chuyền thông quan hàng hóa sử dụng thành thạo các chức năng nghiệp vụ của hệ thống để xử lý các bước trong quy trình thủ tục hải quan;

- Công chức hải quan trong dây chuyền thông quan hàng hóa phải thực hiện công tác chạy thử;

- Sử dụng dữ liệu do doanh nghiệp và công chức hải quan thực hiện khai báo (nêu tại điểm 2 ở trên) để kiểm tra và xử lý.

b. Các công việc cần thực hiện

- Các Chi cục Hải quan phân công công chức trong dây chuyền thông quan hàng hóa thực hiện các nghiệp vụ theo hướng dẫn đã được tập huấn (Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ; công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra đối chiếu tại khu vực giám sát,…);

- Sử dụng các nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ theo Phụ lục số 01;

- Đối với các nghiệp vụ liên quan tới nhiều Chi cục thì cần có sự phối hợp để thực hiện.

c. Thời gian thực hiện: Trong suốt giai đoạn chạy thử.

d. Đối tượng thực hiện:

Tất cả công chức trong dây chuyền thông quan của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

4. Các công việc liên quan tới quản lý rủi ro

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS có hướng dẫn riêng về các nội dung liên quan tới công tác quản lý rủi ro như:

- Thiết lập, cập nhật các tiêu chí rủi ro;

- Thiết lập tiêu chí và đánh giá hồ sơ doanh nghiệp;

- Kiểm tra sự chính xác trong kết quả phân luồng của hệ thống theo các tiêu chí đã thiết lập.

5. Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống

a. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống;

- Kiểm tra chức năng khôi phục hệ thống khi gặp sự cố.

b. Các công việc cần thực hiện

Tất cả người sử dụng thuộc các bên liên quan đồng loạt kết nối vào Hệ thống VNACCS/VCIS để kiểm tra hiệu năng hệ thống và chức năng khôi phục hệ thống khi gặp sự cố như sau:

- Đồng thời thực hiện các giao dịch vào một thời điểm xác định (thời gian: 13:30 và 14:30 ngày 14/1/2014);

- Tổng cục Hải quan sẽ tạo ra các lỗi/sự cố hệ thống tại thời điểm xác định kiểm tra chức năng khôi phục hệ thống (thời gian: từ 10:00 là thời điểm hệ thống bị lỗi tới 20:00 là thời điểm hệ thống được khôi phục trở lại, ngày 10/1/2014 và dự phòng ngày 17/1/2014).

c. Thời gian thực hiện: Các ngày 10/1/2013, 14/1/2013 và 17/1/2013.

d. Đối tượng thực hiện: Tất cả người sử dụng hệ thống của các đơn vị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các Ban, Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp tham gia chạy thử.

6. Kiểm tra nâng cấp phần mềm

a. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra, xác nhận việc cập nhật phiên bản nâng cấp phần mềm đầu cuối hải quan.

b. Các công việc cần thực hiện

Trong quá trình thực hiện chạy thử, khi có phiên bản mới nâng cấp được thiết lập trên các Base Server, công chức kiểm tra và xác nhận chức năng cập nhật phiên bản nâng cấp phần mềm đầu cuối hải quan theo cả 2 cách thức: tự động và thủ công (xem hướng dẫn tại công văn số 6352/TCHQ-VNACCS ngày 29/10/2013 của Tổng cục Hải quan).

c. Thời gian thực hiện: Khi có nâng cấp hệ thống phần mềm đầu cuối.

d. Đối tượng thực hiện: Tất cả công chức thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham gia chạy thử hệ thống.

II. CHUẨN BỊ KỊCH BẢN VÀ DỮ LIỆU GIẢ LẬP

1. Chuẩn bị kịch bản

- Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành kèm theo công văn này kịch bản khung để thực hiện thống nhất trong toàn ngành (chi tiết xem tại Phụ lục số 01);

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ kịch bản khung để lựa chọn, bổ sung và chi tiết thêm các kịch bản để kiểm tra, chạy thử phù hợp đặc thù của đơn vị (loại hình xuất nhập khẩu, đối tượng doanh nghiệp trên địa bàn,…);

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục, phòng, ban thuộc cục thực hiện kiểm tra và chạy thử hệ thống theo các kịch bản trên.

2. Chuẩn bị dữ liệu

a. Dữ liệu chạy thử có thể được sử dụng từ các nguồn sau:

- Dữ liệu do các doanh nghiệp chuẩn bị để khai báo;

- Dữ liệu do công chức hải quan sử dụng để đóng vai doanh nghiệp thực hiện việc khai báo.

b. Ban triển khai Dự án Tổng cục sẽ phối hợp với đối tác chuẩn bị các dữ liệu giả lập và cung cấp cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trước ngày 14/11/2013 để sử dụng kiểm tra trong nội bộ hải quan. Dữ liệu này sẽ được đăng tải lên địa chỉ: \\192.40.1.3\VNACCS\Du lieu gia lap chay thu he thong.

c. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chuẩn bị thêm dữ liệu giả lập phục vụ việc kiểm tra các kịch bản do đơn vị tự xây dựng.

III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ XỬ LÝ VƯỚNG MẮC

1. Phối hợp giữa các đơn vị

a. Đối với những nội dung chạy thử có liên quan tới nhiều Chi cục Hải quan (ví dụ: vận chuyển bảo thuế theo hình thức chuyển cửa khẩu,…), cần có sự phối hợp để xử lý các bước trong quy trình nghiệp vụ và xác nhận, hồi báo thông tin nhanh chóng và kịp thời. Cụ thể:

- Trường hợp liên quan tới các Chi cục trong cùng một Cục Hải quan: Cục hải quan điều phối để tổ chức thử nghiệm;

- Trường hợp liên quan tới các Chi cục thuộc nhiều Cục Hải quan, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục điều phối thử nghiệm.

b. Cục Hải quan tỉnh, thành phố công bố các đầu mối liên hệ để tiếp nhận và xử lý những tình huống phát sinh trong công tác phối hợp nêu trên.

2. Phối hợp phản ánh và xử lý vướng mắc

a. Các đơn vị cử cán bộ hỗ trợ trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS và thông báo đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin của Cục và thông báo cho Ban triển khai Dự án của Tổng cục biết để phối hợp công tác.

b. Ban triển khai Dự án của Tổng cục sẽ tổ chức bộ phận hỗ trợ giải đáp vướng mắc trong quá trình chạy thử. Danh sách và các thông tin liên hệ sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn).

c. Cơ chế phối hợp:

- Người sử dụng (Hải quan hoặc doanh nghiệp) trong quá trình chạy thử nếu có vướng mắc thì liên hệ với các đầu mối hỗ trợ của đơn vị để được hướng dẫn;

- Trường hợp không thể xử lý, cán bộ hỗ trợ của Cục liên hệ với đầu mối hỗ trợ tại Tổng cục;

- Phương thức trao đổi: Qua điện thoại trực tiếp, email (theo danh sách được công bố) hoặc diễn đàn trên mạng của Tổng cục.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Trường hợp báo cáo định kỳ: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02.

2. Trường hợp báo cáo theo yêu cầu đột xuất: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo theo mẫu hoặc các tiêu chí nêu trong yêu cầu.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt tới các đơn vị trực thuộc về các nội dung của công văn này, tổ chức phân công các đơn vị, cá nhân triển khai các công việc theo hướng dẫn tại công văn này.

2. Ban triển khai Dự án của Cục chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung và kịch bản chạy thử và chỉ đạo triển khai thực hiện.

3. Các Cục Hải quan thông báo kế hoạch và nội dung chạy thử tới tất cả  doanh nghiệp trên địa bàn thông qua trang tin của đơn vị và các hình thức khác (văn bản, email,…) để các doanh nghiệp nắm rõ và phối hợp hiệu quả khi chạy thử hệ thống.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm thử, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục (đ/c Hoàng Huy Hoàng, điện thoại: 0904.053.053, email: hoanghh@customs.gov.vn) để được hỗ trợ, giải đáp.

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo để các Cục Hải quan biết và tổ chức thực hiện./.

Phụ lục gửi kèm:

- Phụ lục số 01: Kịch bản chi tiết chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS;

- Phụ lục số 02: Mẫu Báo cáo chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT và các phó TCT (để báo cáo);

- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TK

Nguyễn Mạnh Tùng

(Đã ký)

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD20/09/202122.660,00 đ
EUR20/09/202126.478,18 đ
JPY20/09/2021204,90 đ
GBP20/09/202131.024,91 đ
CHF20/09/202124.362,82 đ
AUD20/09/202116.448,02 đ
CAD20/09/202117.759,13 đ
SEK20/09/20212.599,95 đ
NOK20/09/20212.601,71 đ
DKK20/09/20213.551,94 đ
RUB20/09/2021314,67 đ
NZD16/09/202116.371,46 đ
HKD20/09/20212.880,54 đ
SGD20/09/202116.719,23 đ
MYR20/09/20215.418,51 đ
THB20/09/2021680,50 đ
IDR16/09/20211,62 đ
KRW20/09/202118,75 đ
INR20/09/2021309,16 đ
TWD16/09/2021834,76 đ
CNY20/09/20213.501,98 đ
KHR16/09/20215,68 đ
LAK16/09/20212,42 đ
MOP16/09/20212.885,30 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan