Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Công văn số 6277/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
Số hiệu: 6277/TCHQ-VNACCS
Trích yếu nội dung: Công văn số 6277/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Hệ thống VNACCS/VCIS
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/10/2013
Ngày hiệu lực: 25/10/2013
Từ khoá: 6277/TCHQ-VNACCS, chạy thử, VNACCS, VCIS
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV6277TCHQVNACCS.pdf    

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6277/TCHQ-VNACCS

V/v hướng dẫn chạy thử

Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

            

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

 

Theo kế hoạch, từ ngày 01/4/2014, Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đi vào vận hành. Để chuẩn bị cho việc vận hành chính thức hệ thống, Tổng cục Hải quan tổ chức chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/02/2014. Việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Để thống nhất việc chuẩn bị và tổ chức chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn Ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức chạy thử hệ thống như sau:

I. Mục đích, yêu cầu của việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, công chức hải quan trong toàn Ngành và các doanh nghiệp hiểu và thao tác thành thạo các chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS.

- Kiểm tra việc vận hành thông suốt các hệ thống trang thiết bị, bao gồm: máy trạm, máy chủ (base server), máy chủ của Hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống mạng và khả năng vận hành của Hệ thống.

- Kiểm tra việc phân quyền và thực hiện các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan theo phân quyền đối với từng cán bộ, công chức hải quan.

- Vận hành hệ thống theo đặc thù triển khai các loại hình xuất nhập khẩu tại đơn vị.

- Thông qua việc chạy thử Hệ thống, phát hiện các vấn đề mà Hệ thống VNACCS/VCIS chưa đáp ứng, kiến nghị những vấn đề cần hướng dẫn nghiệp vụ hoặc bổ sung chức năng ở các hệ thống liên quan khác.

2. Yêu cầu

- Toàn thể cán bộ, công chức hải quan trong các khâu nghiệp vụ có sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS phải đảm bảo sử dụng thành thạo Hệ thống sau giai đoạn chạy thử.

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải huy động tối đa các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn tham gia chạy thử Hệ thống.

- Hoàn thành kịch bản chạy thử đối với các loại hình xuất nhập khẩu thường xuyên thực hiện tại đơn vị.

- Kết quả chạy thử phải được thường xuyên tổng hợp, báo cáo về Tổng cục Hải quan.

- Song song với việc chạy thử Hệ thống, đảm bảo sự hoạt động ổn định của các hệ thống hiện tại.

3. Các giai đoạn

- Giai đoạn 1 (Trước ngày 14/11/2013): Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện chạy thử.

- Giai đoạn 2 (Từ 15/11/2013 - 15/02/2014): Tổ chức thực hiện chạy thử.

- Giai đoạn 3 (Từ 16/02/2014 - 30/3/2014): Tổng hợp, đánh giá chuẩn bị cho việc chạy chính thức Hệ thống.

II. Các công việc chuẩn bị cho chạy thử hệ thống

1. Đăng ký người sử dụng là doanh nghiệp

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn đăng ký tham gia chạy thử và thực hiện việc đăng ký người sử dụng theo hướng dẫn tại công văn số 640/CNTT-CNTT ngày 27/9/2013 của Cục CNTT và Thống kê Hải quan.

- Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký chữ ký số theo quy định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 5559/TCHQ-CNTT ngày 20/9/2013.

- Đối với những doanh nghiệp chưa kịp đăng ký trước ngày 15/11/2013 thì tiếp tục tổ chức cho doanh nghiệp đăng ký để tham gia chạy thử ở giai đoạn tiếp theo.

2. Đăng ký người sử dụng là cán bộ, công chức hải quan

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức đăng ký người sử dụng là cán bộ, công chức hải quan tham gia chạy thử Hệ thống theo hướng dẫn của Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 14/11/2013.

3. Cài đặt phần mềm đầu cuối hải quan

- Căn cứ theo yêu cầu tại điểm 2 Mục I của Công văn này, Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xác định các máy trạm sẽ tham gia vào quá trình chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS và tổ chức cài đặt phần mềm đầu cuối Hải quan cho tất cả máy trạm đó của cán bộ, công chức hải quan theo hướng dẫn của Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 14/11/2013.

4. Hỗ trợ cài đặt phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp khi có yêu cầu

- Đối với phần mềm đầu cuối doanh nghiệp do Dự án VNACCS/VCIS cung cấp miễn phí thì các Cục hải quan tỉnh, thành phố hỗ trợ hướng dẫn cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

- Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm đầu cuối khác đã được cơ quan hải quan xác nhận hợp chuẩn thì đề nghị các nhà cung cấp phần mềm hỗ trợ.

5. Xây dựng kế hoạch và kịch bản chạy thử

- Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục xây dựng và hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố nội dung, kế hoạch, kịch bản khung chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS.

- Trên cơ sở kế hoạch, kịch bản khung của Tổng cục, Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch chạy thử hệ thống tại đơn vị của mình, phân công đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành, cán bộ tham gia,...

- Các đơn vị hoàn thành Kế hoạch chạy thử và gửi về Tổng cục (Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS) trước ngày 10/11/2013.

6. Chuẩn bị dữ liệu

- Trên cơ sở kịch bản chạy thử, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ dữ liệu, hồ sơ phục vụ cho việc chạy thử hệ thống và sử dụng trong quá trình chạy thử.

7. Hoàn thành đào tạo chi tiết về Hệ thống VNACCS/VCIS

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thành đào tạo chi tiết về Hệ thống VNACCS/VCIS cho các đối tượng tham gia vận hành thử Hệ thống, bao gồm cán bộ hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 5/11/2013.

8. Tuyên truyền phục vụ cho việc chạy thử Hệ thống

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban triển khai Dự án, Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chạy thử hệ thống.

III. Các công việc trong giai đoạn chạy thử

1. Tổ chức kiểm tra các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ

Trên cơ sở Kế hoạch chạy thử của đơn vị mình, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức việc chạy thử theo các nội dung sau:

- Kiểm tra kết nối hệ thống;

- Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống;

- Kiểm tra việc nâng cấp phiên bản mới phần mềm của máy trạm;

- Thực hiện việc khai báo và xử lý các khâu nghiệp vụ theo các chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS;

- Thực hiện các thao tác xử lý nghiệp vụ trên Hệ thống giữa các Chi cục Hải quan trong cùng một Cục hải quan và giữa các Chi cục Hải quan tại nhiều Cục Hải quan;

- Thử nghiệm các chức năng phân luồng của Hệ thống;

- Thử nghiệm các chức năng liên kết giữa Hệ thống VNACCS/VCIS và các Hệ thống thông tin nghiệp vụ khác của Ngành Hải quan;

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về các nội dung, kế hoạch cụ thể của giai đoạn chạy thử.

2. Ghi nhận, cập nhật kết quả chạy thử hệ thống

Trong quá trình chạy thử Hệ thống, các Cục Hải quan thường xuyên tổ chức kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kiểm thử Hệ thống tại tất cả chi cục, phòng, ban thuộc đơn vị mình, ghi nhận và cập nhật kết quả chạy thử, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh.

IV. Tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị và chạy thử Hệ thống trong phạm vi đơn vị mình;

- Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố giúp Cục trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác chạy thử trong phạm vi đơn vị của mình. Phối hợp chặt chẽ với Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan) chuẩn bị và tổ chức chạy thử Hệ thống.

- Các nhóm chuyên gia thuộc Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS của các đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS của đơn vị trong quá trình chuẩn bị và chạy thử hệ thống.

- Trung tâm dữ liệu và CNTT hoặc bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin (đối với các Cục hải quan tỉnh, thành phố không có Trung tâm dữ liệu và CNTT) chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc liên quan tới lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Các Cục Hải quan tổ chức, phân công một bộ phận thường trực để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình chạy thử cho cán bộ công chức hải quan tại đơn vị cũng như là các doanh nghiệp tham gia chạy thử trên địa bàn. Thông báo đầu mối hỗ trợ về cho Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục.

- Tạo điều kiện thuận lợi để một số cán bộ đã tham gia xây dựng dự thảo Thông tư và quy trình thủ tục hải quan phục vụ triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của đơn vị mình tham gia chạy thử Hệ thống tại trụ sở Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu.

2. Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan)

- Phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị và tổ chức chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong toàn Ngành;

- Điều phối, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị và chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS;

- Tổ chức tiếp nhận các yêu cầu xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và chạy thử của Hải quan và doanh nghiệp; phân loại xử lý và trả lời; phối hợp với nhà thầu phát triển hệ thống và chuyên gia của JICA và Hải quan Nhật bản để xử lý các vấn đề phát sinh;

- Phân công nhóm chuyên gia để thử nghiệm, kiểm tra tất cả các chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS được xây dựng theo đúng thiết kế;

- Định kỳ tổng hợp kết quả chạy thử để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục;

- Trên cơ sở kết quả chạy thử, chủ trì phối hợp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức tổng kết quá trình chạy thử và đề xuất Kế hoạch thực hiện chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS;     

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan, Website Hải quan và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

3. Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình chuẩn bị và triển khai chạy thử Hệ thống đối với những nội dung công việc liên quan đến đơn vị mình.

4. Cơ chế báo cáo và xử lý thông tin trong quá trình chạy thử

- Các vướng mắc phát sinh trong quá trình chạy thử đều phải được phản ánh ngay về bộ phận hỗ trợ tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố để được hỗ trợ, giải đáp. Trường hợp bộ phận hỗ trợ tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố không xử lý được thì báo cáo về bộ phận hỗ trợ của Ban triển khai Dự án của Tổng cục để được giải đáp. Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục hướng dẫn về quy trình, phương thức để phản ánh và trả lời các vướng mắc.

- Định kỳ 2 tuần/lần (ngày 05 và 20 hàng tháng) và theo yêu cầu đột xuất, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chạy thử về Tổng cục (Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS).

- Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo danh sách và địa chỉ liên hệ của bộ phận tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các yêu cầu của các Cục hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)

- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, VNACCS (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD20/09/202122.660,00 đ
EUR20/09/202126.478,18 đ
JPY20/09/2021204,90 đ
GBP20/09/202131.024,91 đ
CHF20/09/202124.362,82 đ
AUD20/09/202116.448,02 đ
CAD20/09/202117.759,13 đ
SEK20/09/20212.599,95 đ
NOK20/09/20212.601,71 đ
DKK20/09/20213.551,94 đ
RUB20/09/2021314,67 đ
NZD16/09/202116.371,46 đ
HKD20/09/20212.880,54 đ
SGD20/09/202116.719,23 đ
MYR20/09/20215.418,51 đ
THB20/09/2021680,50 đ
IDR16/09/20211,62 đ
KRW20/09/202118,75 đ
INR20/09/2021309,16 đ
TWD16/09/2021834,76 đ
CNY20/09/20213.501,98 đ
KHR16/09/20215,68 đ
LAK16/09/20212,42 đ
MOP16/09/20212.885,30 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan