Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Công ty TNHH MTV Lee Ha Linh-MST 0401894442
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Khác
Tiêu đề: V/v xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu
Câu hỏi: Kính gửi: Tổng cục hải quan Việt nam.

Công ty TNHH MTV Lee Ha Linh- MST : 0401894442 có gửi đơn xin xác nhận không nợ thuế XNK để làm thủ tục đóng mã số thuế.

Công ty TNHH MTV Lee Ha Linh xin hỏi là sau thời gian bao nhiêu ngày làm việc chúng tôi sẽ nhận được công văn trả lời của Tổng cục Hải quan? Công ty chúng tôi đã gửi đơn ngày 05/03/2021. Đến nay là ngày 31/03/2021, công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn trả lời của Tổng cục hải quan Việt Nam.
Công ty TNHH MTV Lee Ha Linh xin trân trọng cảm ơn.
Thời gian gửi: 31/03/2021 10:53 AM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Thời gian trả lời: 7/04/2021
Tệp nội dung trả lời:
CV2276TXNK2021.pdf    
Nội dung trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 được sửa đổi bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

a) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;

b) Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

c) Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.”

Ngày 7/3/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu-Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV ngày 4/3/2021 của Công ty TNHH MTV Lee Hà Linh về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK. Ngày 10/3/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu -Tổng cục Hải quan có công văn số 2276/TXNK- DTQLT​ phúc đáp Công văn 01/CV trên yêu cầu Công ty TNHH MTV Lee Hà Linh 

Ngày 30/6/2020, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã liên hệ bộ phận văn thư Tổng cục thì thấy bì thư gửi công văn 2276/TXNK- DTQLT nêu trên đến công ty theo địa chỉ công ty nêu tại công văn 01/2020/CV trên bị bên Bưu điện trả lại do không có người nhận. Vì vậy, để nhận được phản hồi của Cục Thuế xuất nhập khẩu-Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH MTV Lee Hà Linh, kiểm tra lại địa chỉ nhận thư cho chính xác (gửi kèm công văn số 2276/TXNK- DTQLT).

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!