Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Trương Huy
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách thuế, Nhập khẩu, Hồ sơ HQ
Tiêu đề: Xác định trị giá nhập khẩu hàng mậu dịch
Câu hỏi: Kính gửi cơ quan Hải Quan Việt Nam

Hiện tại, với tính chất công việc, chúng tôi nhập một lô hàng mậu dịch của khách hàng về kho ở Trung quốc sau đó mới vận chuyển về Việt Nam để gửi cho khách hàng

Theo thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Thì theo phương pháp trị giá giao dịch: Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu bao gồm :
- Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại.
- Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại
Thì cho tôi hỏi rằng nếu khách hàng mua bảo hiểm cho lô hàng thì bên khách hàng có phải cung cấp cho chúng tôi giá trị bảo hiểm để khai báo trị giá hải quan?
Nếu bảo hiểm chia làm 2 chặng từ Trung Quốc - Việt Nam và từ Việt Nam - khách hàng thì khi khai báo chúng tôi phải khai giá bảo hiểm toàn bộ hành trình hay chỉ của chặng Trung Quốc - Việt Nam?

Trân trọng cảm ơn
Người gửi,
Trương Thế Huy.
Thời gian gửi: 7/11/2019 10:36 AM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Thời gian trả lời: 20/11/2019
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp từ điểm a đến điểm e khoản 2 Điều này và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.
Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua và nhập khẩu hàng hóa sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.
Theo trình bày của bạn đọc thì khách hàng (là người nhập khẩu – bên mua) là người mua bảo hiểm từ Trung Quốc về Việt Nam và từ Việt Nam – khách hàng, nghĩa là tiền mua bảo hiểm chưa được tính vào trị giá hàng hải quan hàng nhập khẩu. Do đó, trị giá hải quan sẽ gồm giá mua ghi trên hóa đơn thương mại và phí bảo hiểm quốc tế (từ Trung Quốc – Việt Nam). Để có cơ sở khai báo trị giá hải quan thì phải có đầy đủ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, trong đó có chứng từ bảo hiểm quốc tế.
Bạn đọc có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.
Trân trọng!