Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới giai đoạn 2020-2021

Tuấn Dũng  18/06/2020 4:00 PM
Ngày 16/6/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1589/QĐ-TCHQ về kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021. Trong đó nêu cụ thể các nhiệm vụ, hoạt động, kết quả, thời gian thực hiện đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Theo Kế hoạch này, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan; Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; Nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Cụ thể, trong nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan, Luật Thuế XK, NK, Luật Quản lý thuế; đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử; Hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Hoàn thiện cơ chế phân luồng quyết định kiểm tra theo hướng: Tập trung, thống nhất trong toàn ngành; liên kết giữa các khâu trước, trong và sau thông quan hàng hóa; đảm bảo vai trò và trách nhiệm tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ hải quan tại Hải quan các cấp.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ doanh nghiệp; Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với doanh nghiệp, lô hàng có rủi ro cao; Triển khai công tác, chương trình đánh giá tuân thủ, quản lý tuân thủ đối với các đối tượng, người khai hải quan trong hoạt động nhập khẩu; đồng thời công khai tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK.

Đồng thời, rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan có liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với một số chủng loại hàng hóa XNK, như: khoáng sản xuất khẩu, thịt và các sản phẩm từ thịt, phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất,... trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành để từ đó đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế. Nghịên cứu xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cừa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Về giải pháp cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan thực hiện thống kê, rà soát danh sách mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, danh sách các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu còn chồng chéo trong quá trình quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đề xuất danh sách các mặt hàng cần cắt giảm theo lộ trình; Hoàn thiện và triển khai Đề án Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chỉ đạo tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020; Hoàn thiện chức năng Cổng thông tin một cửa quốc gia; Phối hợp trong thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc kiểm tra chuyên ngành…

Về giải pháp nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan, hệ thống VASSCM, Cổng thông tin một cửa quốc gia...để đảm bảo việc kết nối giữa hải quan và doanh nghiệp kho bãi cảng, cơ quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành, hãng tàu được thông suốt, xử lý dứt điểm vướng mắc về kết nối hệ thống hiện nay; Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại các cảng biển, cảng hàng không, ICD, kho bãi....; Xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống logistic, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái; Tăng cường áp dụng kiểm tra thực tế bằng hình thức máy soi, giảm kiểm tra thực tế thủ công, tối ưu hóa công suất của máy soi.

Cùng với các giải pháp trên, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục XK, NK thông qua việc tăng cường hiệu quả quan hệ đối tác hải quan-DN; kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cộng đồng DN thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục XK, NK; Xây dựng, cập nhật và công bố tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới; Thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam theo phương pháp của Ngân hàng thế giới (WB); Kết nối với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; chủ động cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin cải cách của Việt Nam nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác; Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan; Phối hợp với các bên liên quan thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp với thủ tục hành chính trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Về nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, các giải pháp được triển khai bao gồm: xây dựng và triển khai các giải pháp trong cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành để tránh phiền hà, giảm thời gian và chi phí cho cộng đồng DN; Rà soát lại việc thực hiện tại tất cả các khâu thủ tục; Phân công các công chức có năng lực tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa; Phối hợp thực hiện tăng cường và đa dạng hóa hình thức đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch này, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan sẽ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá; định kỳ báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Ban Cải cách hiện đại hóa) về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Chỉ số “Giao dịch thương mại qua biên giới” là chỉ số do Ngân hàng Thế giới thực hiện định kỳ hàng năm đối với 192 quốc gia, là một chỉ số nằm trong bộ chỉ số đánh giá Môi trường kinh doanh. Chỉ số đo lường thời gian và chi phí thực hiện toàn bộ quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, gồm 03 hoạt động chính:

- Hoạt động 1- Chuẩn bị và thực hiện bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu: khai báo, chuẩn bị, nộp các chứng từ về vận tải, thông quan, kiểm tra thực tế, bốc xếp hàng hóa theo yêu cầu của các cơ quan liên quan (Hải quan, KTCN, kinh doanh cảng, hãng tàu…)

- Hoạt động 2 - Thực hiện các loại thủ tục tại cửa khẩu: Thủ tục kiểm tra hàng của các cơ quan khác (KTCN, cảng…); Thủ tục thông quan và kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan; Thủ tục để bốc xếp hàng tại cảng.

- Hoạt động 3 - Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nội địa.

Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới bao gồm nhiều chỉ số thành phần thuộc phạm vi quản lý của nhiều đơn vị liên quan gồm: (1) Bộ Tài chính (cơ quan Hải quan); (2) Các cơ quan quản lý chuyên ngành; (3) Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng, bốc xếp dỡ tại cảng, cửa khẩu; (4) Doanh nghiệp vận tải, logistic; (5) Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan