Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 1 năm 2018

Thống kê Hải quan  9/02/2018 3:00 PM

​I. Tổng quan

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 13,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 20,22 tỷ USD, tăng 41%, tương ứng tưng 5,88 tỷ USD; và nhập khẩu đạt 20,04 tỷ USD, tăng 51,9%, tương ứng tăng 6,85 tỷ USD so cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ 1: Diễn biến trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam từ tháng 01/2017 đến tháng 01/2018


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tháng 1 đạt 25,82 tỷ USD, tăng 46,3%, tương ứng tăng 8,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 14,12 tỷ USD, tăng 41,5%, tương ứng tăng4,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 14,12 tỷ USD, tăng 41,5%, tương ứng tăng 4,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại: Trong tháng 1/2018 Việt Nam thặng dư 181 triệu USD. Khối doanh nghiệp FDI trong tháng 1/2018 thặng dư 2,41 tỷ USD

II. Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Xuất khẩu hàng hóa  tháng đầu năm 2018 có 5 nhóm hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD chiếm 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất tháng 01/2018 so với cùng kỳ năm trước


 

Nguồn: Tổng cục hải quan

Điện thoại các loại và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu tiên là 3,93 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 1 tháng 2018 là: Trung Quốc đạt 895 triệu USD tăng 19 lần; Hàn Quốc đạt 432 triệu USD, tăng 88,5%; EU(28 nước) đạt 958 triệu USD, tăng 26,2%; …

Hàng dệt may: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm là 2,49 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng cuối năm 2017, và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1,19 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt 309 triệu USD tăng 23%; EU(28 nước) đạt 340 triệu USD, tăng 7,5%; …

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm  là 2,37 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước và 48,4% so với cùng kỳ năm trước

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng đầu tiên của năm chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với 691 triệu USD; tăng 80,1%; Hoa Kỳ 220 triệu USD, tăng 34%; Hàn Quốc 217 triệu USD, tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước

Giầy dép các loại: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu là 1,42 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước

Giầy dép xuất khẩu trong tháng đầu năm chủ yếu sang Hoa Kỳ với 506 triệu USD, tăng 33,7%; EU(28 nước) tăng 433 triệu USD, tăng 4,4%; sang Trung Quốc đạt 130 triệu USD, tăng 68,8%...

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu năm đạt 1,22 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước, và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác năm 2018 chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường: Hoa Kỳ với 206 triệu USD, tăng 7,5%; sang Nhật Bản với 147 triệu USD, tăng 17,6%, sang Trung Quốc 122 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước

Gỗ và sản phẩm từ gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2018 đạt 774 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tháng đầu năm chủ yếu sang Hoa Kỳ với 317 triệu USD, tăng 29,3%; sang Trung Quốc đạt 104 triệu USD, tăng 44,5%; sang Nhật Bản đạt 102 triệu USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2018 đạt 761 triệu USD, tăng 21,5% so với tháng trước, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản 216 triệu USD, tăng 38,9%, sang Hoa Kỳ đạt 105 triệu USD, tăng 62,5%; sang Đài Loan đạt 54 triệu USD, tăng 17 lần; …

Hàng thủy sản: Xuất khẩu hàng thủy sản trong đầu năm đạt 670 triệu USD, giảm 6,9% so với tháng trước và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản trong tháng đầu năm được xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản 104 triệu USD, tăng 24,8%; sang Hoa Kỳ 94 triệu USD, tăng 19,9%; sang Trung Quốc 74 triệu USD, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước; …  

Máy ảnh máy quay phim và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu tiên của năm đạt 498 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng trước, và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong tháng 01/2018 chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với 288 triệu USD, tăng 81,9%; sang Hông Công là 117 triệu USD, tăng 110,8%; sang Hàn Quốc là 27 triệu USD, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước; …

III. Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

Nhập khẩu năm 2018 có 04 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 46,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.  

Biểu đồ 3: 10 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất tháng 01/2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện:  Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2018 là 3,7 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước, và tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu tiên của năm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 1,59 tỷ USD, tăng 110%; xuất xứ Trung Quốc là 643 triệu USD, tăng 39,5%;  xuất xứ Nhật Bản 352 triệu USD, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 01/2018 đạt 2,92 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước

 Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với 1,06 tỷ USD, tăng 24,7%; Hàn Quốc với 577 triệu USD, tăng 9,2%; Nhật Bản 363 triệu USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiệ​n: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 1/2018 đạt 1,58 tỷ USD, giảm 15,3% so với tháng trước và tăng 89,2% so với cùng kỳ năm trước;

Điện thoại các loại và linh kiện nhạp khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với 1,02 tỷ USD, tăng 106,2%; Hàn Quốc 483 triệu USD, tăng 93,1%; Thái Lan 29 triệu USD, tăng 202% so với cùng kỳ năm trước; …

Vải các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,04 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước và tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 01/2018, vải xuất xứ Trung Quốc đạt 587 triệu USD, tăng 57,3%; Hàn Quốc 195 triệu USD, tăng 59,1%; Đài Loan 120 triệu USD, tăng 43,4% so với cung kỳ năm trước; …

Sắt thép các loại: Kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 1/2018 đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 809 triệu USD, tăng 5,1% về lượng và tăng tăng 7,6% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước giảm 3,9% về lượng tuy nhiên tăng 24% về trị giá,

Trong đó, sắt thép xuất xứ Trung Quốc đạt 304 triệu USD, giảm 9%; xuất xứ Hàn Quốc 139 triệu USD, tăng 32,7%; xuất xứ Nhật Bản 130 triệu USD, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm trước; …

Xăng dầu các loại: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2018 là 1,29 triệu tấn, trị giá 791 triệu USD, tăng 3% về lượng va tăng 4,5% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước 48,4% về lượng và tăng 59% về trị giá.

Trong đó, xăng dầu xuất xứ chủ yếu từ Malaysia với 261 triệu USD, tăng 216,7%; xuất xứ Hàn Quốc là 213 triệu USD, tăng 22,3%; xuất xứ từ Thái Lan là 122 triệu USD, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước; …

Chất dẻo nguyên liệu: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 496 nghìn tấn, trị giá 757 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và 14,5% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chất dẻo nguyên liệu chủ yếu xuất xứ từ Hàn Quốc với 148 triệu USD, tăng 51,9%; UAE là 133 triệu USD, tăng 114,5%, từ Đài Loan là 100 triệu USD, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước; …

Kim loại thường khác: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 128 nghìn tấn, trị giá 510 triệu USD, giảm 0,3% về lượng và tăng 1,9% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước tăng 5,8% về lượng và  tăng 37,5% về trị giá.

Kim loại thường nhập khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Hàn Quốc với 81 triệu USD, tăng 28,2%; Trung Quốc với 59 triệu USD, giảm 32,4%; từ Úc là 42 triệu USD, tăng 101,8% so với cùng kỳ năm trước; …

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy: Đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 437 triệu USD, tăng 5,1% so vơi tháng trước và tăng  36,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 176 triệu USD, tăng 27,8%, từ Hàn Quốc với 63 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; …

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan