Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí về tình hình công tác tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Hải quan

29/12/2017 9:00 AM
Untitled 1

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Hà nội, ngày 29  tháng 12  năm 2017

Về tình hình công tác tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Hải quan

I.      TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

1.       Đánh giá chung

Trong tháng 12 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 39,1 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,1%.

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 424,87 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2017 ước tính thâm hụt 500 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến thặng dư 2,67 tỷ USD, cao hơn gần 900 triệu USD so với con số xuất siêu của năm 2016 (gần 1,78 tỷ USD ).

2.       Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 3,7 tỷ USD, giảm 19,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 45,09 tỷ USD, tăng tới 31,4% so với năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,35 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2017 lên 25,93 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 ước tính là 25,88 tỷ USD, tăng 36,5% so với năm trước.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 1,15 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 ước tính là 12,79 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 1,45 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 12 tháng/2017 lên 14,64 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản năm 2017 lên 8,35 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm trước.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là 600 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 lên gần 7 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2016.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là  700 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2017 lên 7,6 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm trước.

- Cà phê: xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là 140 nghìn tấn, tăng 39,3% so với tháng trước và trị giá là 287 triệu USD, tăng 32,5%. Lượng xuất khẩu cà phê trong năm 2017 ước đạt 1,4 triệu tấn với trị giá đạt 3,21 tỷ USD, giảm 20,1% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với năm 2016.

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 12/2017 ước tính đạt 600 nghìn tấn, tăng 58,2% so với tháng trước và trị giá là 300 triệu USD, tăng 67,1%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2017 ước đạt 6,87 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 23% về trị giá so với năm trước.

3.       Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 3,5 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết năm 2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 37,5 tỷ USD, tăng 34,4% so với năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 2,9 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 33,64 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2016.

- Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 1,7 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 16,18 tỷ USD, tăng 53,2% so với năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 12/2017 là 1,1 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu vải các loại là 11,45 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2016.

- Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 12/2017 nhập khẩu 1,2 triệu tấn, tăng 1% và trị giá là 836 triệu USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong năm 2017 ước đạt 15,09 triệu tấn, giảm 17,7% và trị giá là 9,1 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 12/2017 là 450 nghìn tấn, trị giá là 700 triệu USD, tăng 9,4% về lượng và 8,7% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,9 triệu tấn, trị giá là 7,36 tỷ USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với năm trước.

- Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 12/2017 là 130 nghìn tấn, tăng 3% và trị giá là 517 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 12 tháng/2017 ước đạt 1,51 triệu tấn, giảm 19,3% và tổng kim ngạch ước đạt 5,45 tỷ USD, tăng 13,1% về trị giá so với năm trước.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2017 là 460 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5,46 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2016.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 12/2017 ước tính là 1,15 triệu tấn, giảm 1,6% so với tháng trước và trị giá là 696 triệu USD, giảm 0,6%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 12 tháng/2017 ước đạt 12,84 triệu tấn, trị giá ước đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 37,7% về trị giá so với năm trước.

- Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu sản phẩm hóa chất trong tháng 12/2017 ước tính là 440 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2017, nhập khẩu mặt hàng này là 4,56 tỷ USD, tăng 19,6% so với năm 2016.

II.  TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.     Dự toán 2017

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016.

2.Tình hình thu NSNN

- Số thu NSNN từ ngày 01/12 đến ngày 28/12/2017 KBNN cung cấp đạt 27.207 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/12/2017 là 292.215 tỷ, đạt 102,5% dự toán, đạt 99,06% chỉ tiêu phấn đấu Ban cán sự Đảng Bộ giao.

- Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 12 và ước kim ngạch XNK trong tháng 12/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 12/2017 đạt 28.000 tỷ đồng. Uớc thu cả năm 2017 đạt 293.500 tỷ đồng, tăng  7,81% so với cùng kỳ năm 2016 (272.239 tỷ đồng), đạt 102,99% dự toán.

III.    TÌNH HÌNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1.     Tình hình chung

- Tính từ 16/11/2017 đến 15/12/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.042 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 12,6 tỷ đồng, Hải quan khởi tố 07 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 06 vụ

Từ 16/12/2016 đến 15/12/2017, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn Ngành đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 14.703 vụ vi phạm pháp luật Hải quan; Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 797,8 tỷ đồng; Thu nộp ngân sách nhà nước 329,8 tỷ đồng; Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 54 vụ.

2.     Các vụ việc điển hình tháng 12/2017

- Vào hồi 21h30 ngày 02/12/2017, Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp: Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục HQ KKT Cầu Treo, phát hiện, bắt giữ, 02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong xe ô tô. Tang vật thu giữ 400 viên màu hồng nghi là hồng phiến và 100g chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

- Vào hồi 17h00 phút ngày 05/12/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu, qua soi chiếu hàng hóa và kiểm tra thực tế  hàng hóa, phát hiện 01 bọc hàng quà biếu có chứa 2,9 kg nghi là ma túy đá.

- Ngày 07/12/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng , phối hợp với Trung tâm khai thác và vận chuyển Bưu điện Đà Nẵng, Phòng PC47- Công an thành phố Đà Nẵng qua Kiểm tra thực tế hàng hóa đã phát hiện trong 01 lô hàng kẹo Socola có chứa 166 gram nghi là Nhựa Cần Sa.

- Ngày 03/12/2017, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Môc Bài – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, qua kiểm tra cư dân biên giới nhập cảnh vào Việt Nam phát hiện 01 đối tượng quốc tịch Campuchia mang tiền qua biên giới không khai báo hải quan. Hàng hóa vi phạm: 22.080 đô la Mỹ

- Ngày 02/12/2017, Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 – Bến tầu Dân Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra, kiểm soát phát hiện 01 đối có hành vi cất giấu thuốc lá điếu trong ngăn chứa hàng tự tạo phía trên nóc khoang chở hàng của xe tải thùng kín. Hàng hóa vi phạm gồm: 20.500 bao thuốc lá “BLEND NO.555 GOLD” trị giá hàng hóa ước tính khoảng 615 triệu đồng.

- Ngày ngày 07/12/2017, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Hải đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu qua Tuần tra, kiểm soát  phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Hàng hóa vi phạm: 1.000 kg đường kính, 1.000 bao thuốc lá điều, 36 chai Rượu ngoại các loại, Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 38 triệu đồng.

- Ngày 17/12/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (chủ trì)- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng của khẩu Mộc Bài qua Kiểm tra qua máy so, phát hiện 01 đối tượng có hành vi mang hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành mà không khai báo hải quan. Hàng hóa vi phạm gồm: 12 hộp Hộp tiếp đạn của súng bắn đạn nhựa, 05 bịch đạn nhựa, 05 bình xịt hơi cay, 01 ống ngắm, 01 ống giảm thanh.

- Ngày 19/12/2017 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh qua tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trên phương tiện QN-9501-TS chở thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa vi phạm Con Hàu giống - Nhập lậu từ Trung Quốc; nhiều con đã chết, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 84.000.000 đồng

                                                                           TỔNG CỤC HẢI QUAN

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan