Mời thầu: Thuê dịch vụ kiểm định an toàn các hệ thống công nghệ thông tin hải quan tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan

21/09/2021 10:00 AM

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm định an toàn các hệ thống công nghệ thông tin hải quan tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn  

- Giá gói thầu: 4.482.672.320 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm hai mươi đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm định an toàn các hệ thống công nghệ thông tin hải quan tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuê dịch vụ kiểm định an toàn các hệ thống công nghệ thông tin hải quan tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 21/9/2021 đến trước 14 giờ 00 ngày 06/10/2021.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

8. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 06/10/2021.

10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 ngày 06/10/2021.