Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm máy photocopy và máy chiếu phục vụ công tác của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan

14/09/2021 4:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan – Số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 024.39440833/ 024.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn

2. Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy và máy chiếu phục vụ công tác của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 81A/QĐ-CNTT ngày 30/6/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy photocopy và máy chiếu phục vụ công tác của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan”

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan..

5. Tổng mức đầu tư: 280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm máy photocopy và máy chiếu phục vụ công tác của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan

280.000.000 đồng

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2021

Hợp đồng trọn gói

90 ngày liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu: 280.000.000 đồng