Mời thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình - Công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

8/09/2021 4:00 PM

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình - Công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 420.936.089 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn, không trăm tám mươi chín đồng);

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Ngày 08 tháng 09 năm 2021 đến trước  15h 00 ngày 15/09/2021.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. HSMT được phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 15 tháng 09 năm 2021.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 15 tháng 09 năm 2021