​Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Phát huy cao nhất mọi nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng.

T.H  16/07/2021 2:00 PM

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 2015/QĐ-TCHQ  ngày 09/07/2021 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, Tổng cục Hải quan hàng năm đều tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Trong năm 2020, toàn Ngành đã tiết kiệm được 634.095 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ là 185.106 triệu đồng; tiết kiệm kinh phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước là 448.988 triệu đồng; tiết kiệm trong quản lý xây dựng cơ bản là 22.393 triệu đồng. 

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2020, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, bảo đảm hoành thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Hải quan.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực gồm: (1) Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; (2) Quản lý, sử dụng cốn đầu tư công; (3) Quản lý, sử dụng tài sản công; (4) Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. 

Năm 2021, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết…dành nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai…Trong quản lý sử dụng đầu tư công, Tổng cục Hai quan cũng sẽ chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Ngoài việc đưa ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung chủ yếu, giải pháp cụ thể cũng như phân công tổ chức, chỉ đạo thực hiện, Chương trình còn quy định một số nội dung cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước như: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm sử dụng điện thoại.