Kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ cho toà nhà Trung tâm QLVH hệ thống CNTT Hải quan

27/04/2021 10:00 AM

1. Tên gói thầu: "Mua bảo hiểm cháy, nổ cho toà nhà Trung tâm QLVH hệ thống CNTT Hải quan”.

2. Giá gói thầu: 81.725.444  VNĐ.

3. Giá trúng thầu: 81.725.444 VNĐ

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt:  43/QĐ-CNTT ngày  26/4/2021 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê Hải quan.