Thông báo: Gia hạn thời gian gửi báo giá “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”

5/04/2021 3:00 PM

Tiếp theo Công văn số 1445/TCHQ-CNTT ngày 29/3/2021 của Tổng cục Hải quan gửi các đơn vị mời báo giá “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”, Tổng cục Hải quan thông báo tới các đơn vị thông tin sau:

- Gia hạn thời gian gửi báo giá của các đơn vị đến 17h00 ngày 09 tháng 4 năm 2021. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ không tiếp nhận báo giá của các đơn vị.

- Các nội dung thông tin khác nêu tại Công văn số 1445/TCHQ-CNTT ngày 29/3/2021 của Tổng cục Hải quan vẫn giữ nguyên.

Tổng cục Hải quan kính đề nghị Quý đơn vị tiếp tục nghiên cứu và gửi báo giá về Tổng cục Hải quan theo địa chỉ số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.