Cung cấp báo giá: Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng NEC và FUJITSU do Nhật Bản tài trợ phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS (giai đoạn 2022-2023)

1/04/2021 3:00 PM

Hiện nay Cục CNTT & Thống kê HQ đang thực hiện triển khai “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng NEC và FUJITSU do Nhật Bản tài trợ phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS (giai đoạn 2022-2023)”, yêu cầu dịch vụ và số lượng mua sắm chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá cho dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất nêu trên với đầy đủ các loại chi phí cần thiết. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Công ty chậm nhất ngày 7/4/2021.

Tải về: Phụ lục đính kèm.