Thông báo: Về việc báo giá “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”

30/03/2021 8:00 AM

​Ngày 29/3/2021 Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 1445/TCHQ-CNTT về việc báo giá “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”. 

Tải công văn và tài liệu tại đây ​