Lấy ý kiến tham gia: Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

30/11/2020 8:00 AM

Thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA), trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 6675/BCT-XNK ngày 9/9/2020 đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo nội dung quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thời điểm nộp Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước đối với kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và phù hợp cam kết quốc tế, Bộ Tài chính đề nghị Quý đơn vị có ý kiến tham gia đối với nội dung Dự thảo Thông tư.

Ý kiến tham gia của Quý đơn vị xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trước ngày 7/12/2020; file văn bản tham gia ý kiến (.doc) gửi vào địa chỉ thư điện tử: co@customs.gov.vn. Quá thời hạn trên Bộ Tài chính không nhận được ý kiến tham gia thì được hiểu là Quý đơn vị nhất trí với nội dung Dự thảo.

Tải về: Nội dung dự thảo.