Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

30/10/2020 10:00 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020, trong đó có giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan tại các Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ) (gọi tắt là Nghị định sửa đổi). Nghị định sửa đổi sẽ kế thừa các nội dung Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hiện đang thực hiện ổn định, không có vướng mắc phát sinh; bổ sung các nội dung sửa đổi Nghị định gốc là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (bao gồm các nội dung cần sửa đổi tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP); bãi bỏ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Để hoàn thiện nội dung đồng thời đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

(Tài liệu gửi kèm bao gồm các dự thảo: (i) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; (ii) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (iii) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.)

Ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 19/11/2020, bản mềm gửi qua địa chỉ thư điện tử: thuyltt3@customs.gov.vn)./.

Tải về nội dung.

10.29.20-2.Danh gia tinh hinh thuc hien Nghi dinh 08+59.doc10.29.20-2.Danh gia tinh hinh thuc hien Nghi dinh 08+59.doc

10.29.20-3.Danh gia tac dong chinh sach.doc10.29.20-3.Danh gia tac dong chinh sach.doc

10.29.20-4.Du thao ND sua ND 0859-BSD42.doc10.29.20-4.Du thao ND sua ND 0859-BSD42.doc