Mời thầu: Nâng cấp hệ thống phục vụ kết nối trao đổi tờ khai hải quan với liên minh Á Âu

26/10/2020 3:00 PM

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống phục vụ kết nối trao đổi tờ khai hải quan với liên minh Á Âu.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 2.478.649.527 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi bảy đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp hệ thống phục vụ kết nối trao đổi tờ khai hải quan với liên minh Á Âu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên):Nâng cấp hệ thống phục vụ kết nối trao đổi tờ khai hải quan với liên minh Á Âu.

3. Nguồn vốn:Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hànhE-HSMT: từ ngày26/10/2020 đến trước 10giờ00ngày 06/11/2020.

7. Địa điểm phát hànhE-HSMTtrên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 06/11/2020.

10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 ngày 06/11/2020.