Tiếp thu, giải trình ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

11/09/2020 3:00 PM

​Ngày 16/12/2019, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15266/BTC-TCHQ gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các hiệp hội nghề nghiệp về công nghệ thông tin đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia (gửi kèm theo).

Tải về nội dung.

4. Tiep thu YKUBNDtinhTP theo CV15266.2.docTiep thu YKUBNDtinhTP theo CV15266.2.doc

3. TiepthuYKbonganh theo CV15266.2.docTiepthuYKbonganh theo CV15266.2.doc