Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

29/07/2020 9:15 AM

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Hải quan năm 2014 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019 (Công văn số 98/VPCP-TH ngày 12/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2020), Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định nêu trên để Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ.

Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan - địa chỉ: Số 09 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 07/8/2020, bản mềm gửi về hòm thư điện tử: bangpv2@customs.gov.vn hoặc fax trước theo số 024.39440633.

(Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Phạm Văn Bằng, số điện thoại: 09.777.66.173).
 
Tải về nội dung.