Kết quả lựa chọn nhà thầu: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần

8/01/2020 2:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Gói thầu số 7: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn thiết kế

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

5.604.488 đồng (Bằng chữ: Năm triệu,  sáu trăm linh bốn nghìn, bốn  trăm tám mươi tám đồng)

5.604.488 đồng (Bằng chữ: Năm triệu,  sáu trăm linh bốn nghìn, bốn  trăm tám mươi tám đồng)

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương Hà Giang

Quyết định số

04/QĐ-HQHG ngày 01/01/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

 

Gói thầu số 8: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn thiết kế

Chỉ định thầu rút gọn

(lựa chọn nhà thầu trong nước)

2.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

 

 

2.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

 

 

Công ty TNHH một thành viên D&A

Quyết định số

05/QĐ-HQHG ngày 01/01/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Hợp đồng trọn gói

30 ngày