Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh năm 2019

28/11/2019 3:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.39330827.

2. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3173/QĐ-HQHCM ngày 27/11/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.        

5. Tổng giá gói thầu: 498.891.140 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh năm 2019

498.891.140

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh trong nước (theo quy trình thông thường)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2019

Theo đơn giá cố định

12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

498.891.140