Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

7/11/2019 8:25 AM
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Tổng cục Hải quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 

Để đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư để Tổng cục Hải quan hoàn chỉnh trước khi trình Bộ Tài chính ban hành.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 14/11/2019. Sau thời hạn nêu trên, Tổng cục Hải quan không nhận được ý kiến tham gia được hiểu là Quý đơn vị đồng ý với nội dung dự thảo./.

Tải về nội dung.Vanban 6986.PDFVanban 6986.PDF