Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa trụ sở Chi cục Hải quan Bến Lức

8/11/2019 4:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại : 02723.826.449                 Fax: 0272.3829.888                    

- Email : hqlongan@customs.gov.vn

2. Tên công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục Hải quan Bến Lức.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 775/QĐ-HQLA ngày 08/11/2019 của Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư: 335.774.198 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1:

Thi công xây lắp

 280.835.938  

Kinh phí quản lý hành chính năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2019

Trọn gói

 

40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2

Gói thầu số 2:

Tư vấn giám sát

 7.629.896  

Tổng giá gói thầu

288.465.834