Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 60 KVA – 3 pha

8/10/2019 10:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại : 02723.826.449                 Fax: 0272.3829.888                    

- Email: hqlongan@customs.gov.vn

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 684/QĐ-HQLA ngày 08/10/2019 của Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư:

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 60 KVA – 3 pha

393.976.000

Nguồn kinh phí Hải quan năm 2019

Chào hàng cạnh tranh qua mạng thông thường, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Từ quý IV/2019

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Tổng cộng

393.976.000