Kết quả lựa chọn nhà thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan (2019-2021)

7/10/2019 2:00 PM

1. Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan (2019-2021).

2. Số thông báo mời thầu: 20190806260-00.

3.Giá gói thầu: 818.262.720 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 790.169.600  VNĐ.

5. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

6. Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.        

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lự.

9. Quyết định phê duyệt: 111 /QĐ-CNTT ngày 04/10/2019 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê Hải quan.