Thông báo tìm chủ sở hữu 25 lô hàng tồn đọng tại cảng Tân Vũ - Hải Phòng, 12 lô hàng tồn đọng tại cảng PTSC Đình Vũ - Hải Phòng và 01 lô hàng tồn đọng tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng.

23/09/2019 12:00 AM