Lấy ý kiến dự thảo Đề án bảo lãnh thông quan

24/09/2019 9:00 AM

Thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2010, Bộ Tài chính được giao xây dựng, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan và triển khai thực hiện Đề án. Triển khai kế hoạch trên, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Đề án bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hoàn thiện các tài liệu kèm theo Đề án để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét thông qua, gồm:

1. Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

2. Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Bản thuyết minh chi tiết Nghị quyết về triển khai thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Báo cáo đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết. 

5. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết.

6. Bản thuyết minh chi tiết Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết.

7. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo thực hiện đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động XNK cũng như công tác quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị có ý kiến tham gia và gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL về Hải quan, email: phuongltl@customs.gov.vn; ĐTNB: 02439440833-8862) trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

Tải về nội dung.Vanban_6087.PDFVanban_6087.PDF