Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

25/07/2019 10:00 AM

Thông qua đánh giá này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan. 

Tải về: Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019.​​​