Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

14/06/2019 4:00 PM
Ngày 23/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3217/TCHQ-VP và công văn số 3218 gửi các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp xuất nhập khẩu mời tham dự Hội thảo lấy ý kiến đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp xuất nhập khai thác tài liệu để nghiên cứu trước tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn.

Tải về nội dung tài liệu.Dự thảo Thông tư 39 sửa (1).docDự thảo Thông tư 39 sửa (1).doc