Cung cấp báo giá: bảo trì, bảo dưỡng hệ thống vào, ra Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan (2019-2021)

12/03/2019 3:00 PM

Hiện nay Cục CNTT & Thống kê Hải quan đang triển khai nội dung bảo trì, bảo dưỡng hệ thống vào, ra Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan (2019-2021), số lượng và yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá cho nội dung nêu trên với đầy đủ các loại chi phí cần thiết. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Công ty chậm nhất ngày 22/3/2019.

Tải về: Phụ lục đính kèm.