Mời thầu: Thuê kênh truyền để thực hiện kết nối camera từ các điểm quan sát về Tổng cục Hải quan và cung cấp, lắp đặt bổ sung Firewall cho hệ thống camera giám sát và Phòng quan sát camera năm 2019

29/01/2019 10:00 AM

1. Tên gói thầu: Thuê kênh truyền để thực hiện kết nối camera từ các điểm quan sát về Tổng cục Hải quan và cung cấp, lắp đặt bổ sung Firewall cho hệ thống camera giám sát và Phòng quan sát camera năm 2019.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn       

- Giá gói thầu: 8.159.840.000 đồng (Tám tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng). 

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê kênh truyền để thực hiện kết nối camera từ các điểm quan sát về Tổng cục Hải quan và cung cấp, lắp đặt bổ sung Firewall cho hệ thống camera giám sát và Phòng quan sát camera.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Thuê kênh truyền: 24 tháng không bao gồm thời gian lắp đặt thiết bị ban đầu.

+ Cung cấp, lắp đặt Firewall: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa.

2. Tên dự toán mua sắm: Thuê kênh truyền để thực hiện kết nối camera từ các điểm quan sát về Tổng cục Hải quan và cung cấp, lắp đặt bổ sung Firewall cho hệ thống camera giám sát và Phòng quan sát camera năm 2019.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 02 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan - Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn).

- Đồng tiền sử dụng: VND.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 21 tháng 02 năm 2019.