Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê kênh truyền để thực hiện kết nối camera từ các điểm quan sát về Tổng cục Hải quan và cung cấp, lắp đặt bổ sung Firewall cho hệ thống camera giám sát và Phòng quan sát camera năm 2019

29/01/2019 10:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.39440833.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 195/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan.   

5. Tổng giá gói thầu: 8.159.840.000 đồng (Tám tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng; giá gói thầu đã bao gồm dịch vụ thuê kênh truyền, chi phí thiết bị firewall, chi phí cài đặt, các loại thuế, phí, chi phí trượt giá (nếu có) và các chi phí khác có liên quan để hoàn thành công việc của gói thầu.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Thuê kênh truyền để thực hiện kết nối camera từ các điểm quan sát về Tổng cục Hải quan và cung cấp, lắp đặt bổ sung Firewall cho hệ thống camera giám sát và Phòng quan sát camera năm 2019

8.159.840.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý I/2019

Hợp đồng trọn gói

- Thuê kênh truyền: 24 tháng không bao gồm thời gian lắp đặt thiết bị ban đầu.

- Cung cấp, lắp đặt Firewall: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa.

Tổng giá gói thầu

8.159.840.000