Kết quả lựa chọn nhà thầu: In ấn, lắp đặt pa nô tuyên truyền quý I/2019

28/01/2019 10:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

          - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

          - Điện thoại: 0255.3720179 ;            Fax: 0255.3817775

2. Tên dự án:  Chi thường xuyên năm 2019

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn   nhà thầu

Giá              gói thầu

(VNĐ)

Giá              trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định    

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

 

In ấn, lắp đặt pa nô tuyên truyền quý I/2019

Chỉ định thầu rút gọn

37.300.000

37.000.000

Công ty TNHH một  thành viên Hoàng Nam

Quyết định số 41/QĐ-HQQNg ngày 28/01/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan   tỉnh Quảng Ngãi

Trọn gói

03 ngày,  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực