Công tác kiểm tra sau thông quan 2018: Thu ngân sách nhà nước hơn 2 nghìn tỷ đồng

MP  30/01/2019 3:00 PM
Năm 2018, toàn ngành Hải quan đã thực hiện Kiểm tra sau thông quan 6.320 cuộc với tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là: 2.262 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước là 2.080 tỷ đồng.

Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước có chuyển biến tích cực, tuy nhiên nền kinh tế thế giới vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tác động lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu và kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã quyết tâm đẩy mạnh các giải pháp về công tác KTSTQđã hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của toàn ngành.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 6.320 cuộc KTSTQ, trong đó có 1.313 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 103% chỉ tiêu năm 2018), 5.007 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là: 2.262 tỷ đồng (giảm 8 % so với cùng kỳ năm 2017), đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 2.080 tỷ đồng, bao gồm thu cả các cuộc KTSTQ năm 2017.

Riêng Cục KTSTQ, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 đã thực hiện 174 cuộc (đạt 116% chỉ tiêu giao năm 2018), ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 1.012 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN số tiền là 876 tỷ đồng, đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2018 là 650 tỷ đồng.

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2018, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu cho lực lượng KTSTQ toàn Ngành phấn đấu thực hiện kiểm tra tối thiểu 1.280 cuộc tại trụ sở người khai hải quan và số thực thu NSNN qua hoạt động KTSTQ đạt tối thiểu 2.235 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng giao kế hoạch KTSTQ đánh giá tuân thủ pháp luật đối với 246 doanh nghiệp cho Cục KTSTQ 21 Cục Hải quan tỉnh, thành phố có Chi cục KTSTQ. Trong đó, Cục KTSTQ được giao thực hiện kiểm tra 30 doanh nghiệp.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, Cục KTSTQ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, các Cục Hải quan địa phương, Chi cục KTSTQ tiếp tục tập trung KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan, chú trọng thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao và những doanh nghiệp chưa được thực hiện KTSTQ.

Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động KTSTQ tại các Chi cục Hải quan, tập trung đánh giá thông tin, phân tích rủi ro kịp thời KTSTQ tại cơ quan hải quan đối với các lô hàng luồng xanh có dấu hiệu rủi ro cao, các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, giá, C/O. Trong đó, chú trọng công tác KTSTQ về trị giá, đảm bảo không bỏ sót các lô hàng nghi ngờ có giá thấp và tránh phiền hà cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục KTSTQ đã chỉ đạo, tham mưu trình Tổng cục trưởng ký công nhận chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với 04 doanh nghiệp, từ chối 03 doanh nghiệp, gia hạn 15 doanh nghiệp, đang thực hiện 07 doanh nghiệp, đình chỉ áp dụng 02 doanh nghiệp. Hiện tại tổng số doanh nghiệp ưu tiên được công nhận là 65 doanh nghiệp, tổng kim ngạch XNK của các doanh nghiệp này chiếm 37% tổng kim ngạch XNK cả nước.Nguồn: Tổng cục Hải quan

Có thể thấy, công tác KTSTQ năm 2018 đã đạt được những kết quả nhất định, đến 31/12/2018, toàn ngành đạt hơn 103% chỉ tiêu,  vượt chỉ tiêu được giao. Một số đơn vị có số thu lớn như: Cục KTSTQ, các Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội. Một số đơn vị có số thu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2017 như: Cục Hải quan Tây Ninh, Hà Nam Ninh, Quảng Nam…

Trong năm 2019, Cục KTSTQ xác định tập trung đẩy mạnh hoạt động KTSTQ đảm bảo thực hiện đúng định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tiến tới năm 2020 công tác kiểm tra quản lý của ngành Hải quan chủ yếu là KTSTQ.

Công tác KTSTQ năm 2019 sẽ tiếp tục  tập trung kiểm tra các doanh nghiệp thuộc Danh sách doanh nghiệp trọng điểm KTSTQ; KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan, đảm bảo mục tiêu mỗi năm kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan tăng 20% so với năm 2018, hướng tới mục tiêu mỗi năm KTSTQ khoảng 5% số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK.

Bên cạnh đó, lực lượng KTSTQ sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng QLRR trong việc thu thập thông tin và đánh giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động KTSTQ.