Quyết định số 3542/QĐ-HQHP ngày 27/12/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

27/12/2018 5:00 PM