Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT

13/12/2018 2:00 PM

Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm QLVHHT CNTT. Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ các hệ thống CNTT, cụ thể như sau:

- Thời gian triển khai: bắt đầu từ 22h ngày 15/12/2018 đến 08h ngày 16/12/2018;

- Phạm vi ảnh hưởng: trong thời gian triển khai, toàn bộ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ CNTT sẽ tạm dừng hoạt động.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo tới các cán bộ Hải quan, các Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý kế hoạch triển khai nêu trên và thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính gửi để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và phối hợp thực hiện.