Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

12/11/2018 2:00 PM

Hiện nay, Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Ý kiến tham gia gửi về địa chỉ mail: Phongphanloai@customs.gov.vn.

Tải về: Dự thảo thông tư.