Công bố các chuẩn dữ liệu kết nối trao đổi thông tin

31/08/2018 4:00 PM

Tổng cục Hải quan công bố các chuẩn dữ liệu để kết nối trao đổi thông tin:

-          Chuẩn về kho bãi cảng:  1059/QĐ-TCHQ ngày 29/3/2017; 1543/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2017; 2501/QĐ-TCHQ ngày 22/8/2018;

-          Chuẩn Gia công, SXXK: 2270/QĐ-TCHQ ngày 09/8/2018;

-          Chuẩn cửa hàng miễn thuế: 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2017;

-          Chuẩn hoàn VAT cho người nước ngoài 2377/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2017

-          Chuẩn Thanh toán điện tử: 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016; 2596/QĐ-TCHQ​ ngày 31/7/2017