Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

31/07/2018 9:00 AM