Bộ Tài chính: Đẩy mạnh sử dụng hệ thống họp trực tuyến

T.H  30/01/2018 10:00 AM

​Bộ Tài chính mới đây đã có chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh sử dụng Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành. Theo đó, toàn bộ các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn chính sách chuyên đề theo lĩnh vực phải được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, năm 2016 Bộ Tài chính đã thiết lập và đưa vào vận hành Hệ thống điện tử đa phương tiện, hộ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính (hệ thống họp trực tuyến) nhằm thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, Hệ thống cũng đáp ứng yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 2544/QĐ-TTg. 

Trong thông báo mới đây, Bộ Tài chính cho biết, sau hơn 1 năm triển khai hệ thống, bước đầu hầu hết các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Bộ Tài chính và các đơn vị hệ thống của Bộ đã được thực hiện trực tuyến (trung bình là 34 cuộc họp/năm). 

Tuy nhiên, thông báo cũng nêu rõ thực trạng là các đơn vị chưa thực sự chủ động trong tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Vì vậy, để thực hiện chủ trương cải cách, hiện đại hóa, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh sử dụng Hệ thống điện tử đa phương tiện. Toàn bộ các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết, tập huấn được quy định tại Quyết định số 1330/QĐ-BTC ngày 13/6/2016 và Quyết định số 2222/QĐ-BTC ngày 27/10/2017 phải được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

Trường hợp không tổ chức theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo các đơn vị phải báo cáo lãnh đạo Bộ về tính chất đặc thù của cuộc họp, hội nghị đó và chỉ được thực hiện sau khi được lãnh đạo Bộ đồng ý về chủ trương.