Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (thay thế Thông tư số 103/TT-BTC)

7/03/2017 10:00 AM

Tổng cục Hải quan đang triển khai rà soát, xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Danh mục AHTN 2017.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và có ý kiến tham gia đối với các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gửi về Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan trước ngày 01/04/2017.

Tải về:

- Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (thay thế Thông tư số 103/TT-BTC).

- Phụ lục I: Dự thảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam .

Phụ lục I​I: Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa​.