Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC

28/02/2017 11:00 AM

​Thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và có ý kiến tham gia đối với các nội dung quy định tại dự thảo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 20/3/2017, đồng thời gửi file điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) theo địa chỉ thư điện tử hongminh2601@gmail.com.

Tải về:

- Dự Thảo Thông tư

- Biểu mẫu