Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

25/08/2016 4:00 PM

​Thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và có ý kiến tham gia đối với các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ. Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trước ngày 27/8/2016.

Tải về:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

- Dự thảo Nghị định.