Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

10/06/2016 10:00 AM

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Để đảm bảo kết cấu, nội dung dự thảo Nghị định được đầy đủ, chặt chẽ và khả thi khi thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định nói trên.  Theo đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có liên quan nghiên cứu và có ý kiến tham gia đối với các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ (theo đó, các nội dung về sự cần thiết xây dựng nghị định và các nguyên tắc xây dựng Nghị định được trình bày cụ thể tại dự thảo Tờ trình Chính phủ).

Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trước ngày 30/6/2016; File điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) gửi về địa chỉ thư điện tử duthaonghidinh08@gmail.com và qua số Fax 04.39.440.620. Mọi thông tin liên hệ đồng chí Đỗ Huy Cường – chuyên viên Tổng cục Hải quan, điện thoại 04.39440833 (máy lẻ 8865)/ 0904697555.
Tải về: