Được đề nghị xác định trước mã số hàng hóa xuất nhập khẩu

Thanh Nguyễn  9/10/2013 3:00 PM

Thông tư số  128/2013/TT-BTC quy định tổ chức, cá nhân có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay vì chỉ áp dụng với một số trường hợp theo quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC.

Xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc cơ quan Hải quan tiến hành trước khi làm thủ tục hải quan.

Theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì “Thủ tục, trình tự, thẩm quyền phân loại trước đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” và chỉ áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 49/2010/TT-BTC.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC) thì việc xác định trước mã số hàng hóa được thực hiện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành và là cơ sở để khai báo mã số trên tờ khai hải quan và được nộp cùng với hồ sơ hải quan (01 bản chụp) khi làm thủ tục hải quan.

Trường hợp hết thời hạn 03 năm nếu không có thay đổi về thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa và căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, Tổng cục Hải quan xem xét gia hạn áp dụng văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Việc xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm giúp doanh nghiệp chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ; giúp cơ quan Hải quan tăng hiệu quả quản lý khi thực hiện thủ tục thông quan cho hàng xuất nhập khẩu, hạn chế các trường hợp tranh chấp giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan về việc áp mã...

Quy định này cũng phù hợp với chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại.