Đồng tiền tạm nộp thuế khi chưa có giá chính thức

P.Diễm  9/10/2013 11:00 AM

Theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/11/2013, ngoài quy định về đồng tiền nộp thuế, còn cho phép người nộp thuế tạm nộp thuế bằng ngoại tệ hoặc tiền Việt Nam khi chưa có giá chính thức.

Đây là quy định mới của Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Theo Điều 19 Thông tư này, với trường hợp được tạm nộp thuế khi chưa có giá chính thức trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, người nộp thuế được tạm nộp bằng ngoại tệ hoặc đồng tiền Việt Nam.

Sau khi có giá chính thức, người nộp thuế nhận được tiền ngoại tệ thanh toán từ khách hàng nước ngoài, thì nộp tiền thuế chênh lệch (nếu có) bằng ngoại tệ.

Trường hợp phải nộp thuế bằng ngoại tệ và được tạm nộp bằng đồng tiền Việt Nam, tỷ giá quy đổi ngoại tệ là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Tỷ giá này cũng được áp dụng thống nhất khi hạch toán ngoại tệ giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, Thông tư số 128/2013/TT-BTC cũng quy định tỷ giá tính thuế trong trường hợp có sự khác biệt giữa Báo Nhân dân và trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Điều 98). Trong trường hợp này, tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm tính thuế được đưa trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước.