Doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 8 năm 2021

Thống kê Hải quan  21/09/2021 3:00 PM

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 8 năm 2021,cả nước có 12 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 15,64 triệu chiếc, tăng 24,8% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 7 năm 2021.

Như vậy, tính chung trong 8 tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 305,6 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng: Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong 8 tháng đầu năm 2021 

Tháng

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Triệu chiếc

64,7

48,08

60,72

62,45

21,45

20,07

12,53

15,64

Tăng/giảm so với tháng trước (%)

-

-25,7

+26,3

+2,9

-65

-6,5

-37,5

+24,8

Xem file: Danh sáchcácdoanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 8 năm 2021.​

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 9 năm 2021dự kiến được thông báo vào ngày 17/10/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ:www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.