14/01/2019: Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2019 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính

Thống kê Hải quan  8/03/2019 10:00 AM

Sau một thời gian xây dựng và lấy ý kiến trong và ngoài ngành Tài chính, ngày 14/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2019. Theo đó, Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và Mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính hết hiệu lực.

Thông tư này quy định về Chế độ báo cáo thống kê tài chính theo quy định của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2014 (Điều 1). Thông tư cũng quy định Đối tượng áp dụng (Điều 2), Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính (Điều 3), Số liệu báo cáo thống kê (Điều 4), Khai thác dữ liệu, thông tin thống kê (Điều 5), Ứng dụng công nghệ thông tin và bảo mật thông tin thống kê (Điều 6) và Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan (Điều 7), và Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện (Điều 8).

Theo các quy định trong Thông tư, các báo cáo thống kê tài chính bao gồm 167 mẫu biểu báo cáo thống kê, được chia thành 17 lĩnh vực chuyên môn khác nhau của ngành Tài chính: Thu ngân sách nhà nước; Quản lý ngân quỹ nhà nước; Nợ công; Dự trữ quốc gia; Chứng khoán; Quản lý trái phiếu; Bảo hiểm thương mại; Xuất nhập khẩu hàng hóa; Quản lý giá; Tài sản công; Người nộp thuế;  Đơn vị có quan hệ ngân sách; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn nhà nước; Quỹ tài chính nhà nước; Xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; và Vốn đầu tư công.

Theo quy định, Tổng cục Hải quan thực hiện báo cáo 38 loại mẫu biểu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu theo định kỳ 15 ngày, tháng, quý và năm, trong đó đã bao gồm các mẫu biểu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014, thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ chính của Hải quan Việt Nam. Công việc này đã được Tổng cục Hải quan thực hiện từ năm 1996 đến nay.

Trước đó trong năm 2018, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 65/2018 TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.​